Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Jump to content

Fabio

Użytkownicy forum
 • Content count

  92
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  7

Reputation Activity

 1. Like
  Fabio got a reaction from Dona in O zarządzaniu nieruchomościami   
  Zatrudnienie profesjonalnego zarządcy jest zatem kwestią, którą warto zawsze indywidualnie rozważyć, biorąc po uwagę przygotowanie merytoryczne zarządu wspólnoty, chęć zaangażowania czy też jego faktyczną dyspozycyjność. Sprawowanie zarządu to bowiem trudne zadanie obejmujące szereg zagadnień, zadań i obowiązków, w tym także znajomości aktów prawnych dotyczących działalności wspólnoty. To ważne kwestie, które przemawiają za wyborem zarządcy bądź profesjonalnej firmy. W ten sposób,  właściciele nieruchomości mają możliwość właściwego zadbania o dobro wspólnej nieruchomości...
  Dla wspólnot mieszkaniowych garść użytecznych informacji na temat administracji nieruchomościami: https://www.daan.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami-problem-wyboru-zarzadcy-nieruchomosci-przez-wspolnoty-mieszkaniowe
 2. Like
  Fabio got a reaction from Dona in O zarządzaniu nieruchomościami   
  Zatrudnienie profesjonalnego zarządcy jest zatem kwestią, którą warto zawsze indywidualnie rozważyć, biorąc po uwagę przygotowanie merytoryczne zarządu wspólnoty, chęć zaangażowania czy też jego faktyczną dyspozycyjność. Sprawowanie zarządu to bowiem trudne zadanie obejmujące szereg zagadnień, zadań i obowiązków, w tym także znajomości aktów prawnych dotyczących działalności wspólnoty. To ważne kwestie, które przemawiają za wyborem zarządcy bądź profesjonalnej firmy. W ten sposób,  właściciele nieruchomości mają możliwość właściwego zadbania o dobro wspólnej nieruchomości...
  Dla wspólnot mieszkaniowych garść użytecznych informacji na temat administracji nieruchomościami: https://www.daan.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami-problem-wyboru-zarzadcy-nieruchomosci-przez-wspolnoty-mieszkaniowe
 3. Like
  Fabio reacted to Lukasz in Pokwitowanie pieniężne – zabezpieczenie dłużnika przed ewentualnymi roszczeniami.   
  Pokwitowanie pieniężne pozwala na skuteczne zabezpieczenie się przed nieuczciwym kontrahentem. Najprościej mówiąc jest to pisemne potwierdzenie przyjęcia świadczenia pieniężnego. W praktyce pokwitowanie spełnia zatem bardzo ważną rolę, przede wszystkim jako zabezpieczenie przez ewentualnymi, dalszymi roszczeniami ze strony wierzyciela. Stanowi ono bowiem dowód faktycznego wykonania zobowiązania, a zatem i zwolnienia z długu.  Uprawnienie dłużnika do uzyskania pokwitowania wynika bezpośrednio z art. 462 § 1 kodeksu cywilnego, w myśl którego dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że strony umówiły się inaczej (art. 462 § 3).  Pokwitowanie może stanowić zatem także potwierdzenie spłaty raty kredytu, uiszczenia przedpłaty, alimentów albo pożyczki pieniężnej itd.         
  Dłużnik może zatem domagać się pokwitowania pieniężnego w każdym przypadku, gdy  elementem zawartej umowy jest pieniądz oraz niemożliwe jest otrzymanie paragonu bądź  faktury.
  Warto ponadto zaznaczyć, że z pokwitowaniem wiążą się także korzystne domniemania dotyczące spełnienia świadczeń okresowych czy też zapłaty odsetek.
  Pokwitowanie pieniężne wymaga formy pisemnej. Przy czym nie musi być sporządzone własnoręcznie (może być to np. wydruk komputerowego wzoru). Wymaga jednak własnoręcznego podpisu wierzyciela oraz daty i miejsca spełnienia świadczenia a także kwoty świadczenia i oznaczenia w sposób nie budzący wątpliwości  dłużnika i wierzyciela (można osoby wskazać z imienia  nazwiska bądź za pomocą cech pozwalających na identyfikację np. numer dowodu osobistego albo numer PESEL). Poza tym, należy również pamiętać w pokwitowaniu o  podstawie świadczenia dokonanego przez dłużnika (np. umowa).
  Ponadto trzeba zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, przy czym warunkiem jest posiadanie przez niego  interesu prawnego (art. 462 §2 k.c.). Przykładem może być żądanie pokwitowania w formie aktu notarialnego.
  Pokwitowanie jest zatem jedną ze skutecznych metod zabezpieczenia się dłużnika, który wykonuje zobowiązanie, przed ewentualnymi, bezprawnymi roszczeniami wierzyciela. W myśl obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego, spełnienie przez dłużnika świadczenia do którego się on zobowiązał skutkuje zwolnieniem go z obowiązku. W praktyce istnieją sytuacje związane np. ze złą wolą wierzyciela, polegające na tym że w stosunku do dłużnika, który spełnił swoje świadczenie, może zostać skierowane roszczenie wierzyciela o wykonanie umowy. W takim przypadku, zgodnie z obowiązującą (art. 6 k.c.) zasadą rozkładu ciężaru dowodu, to dłużnik ma obowiązek wykazania, że swoje zobowiązanie rzeczywiście już spełnił – wbrew twierdzeniom wierzyciela. Jak to jest z pokwitowaniami w innych krajach np. w Szwajcarii znajdziecie np. tutaj: https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch/konsumentenkredit-als-ein-kredit-fuer-autokauf
  W takiej sytuacji bardzo przydatnym środkiem dowodowym będzie zatem pokwitowanie. Jest to bowiem pisemne oświadczenie wierzyciela, w którym stwierdza on sam, iż rzeczywiście otrzymał świadczenie w części bądź całości.
  Uprawnienie do domagania się pokwitowania, wynika wprost z obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego. W związku z tym, wierzyciel ma co do zasady obowiązek spełnić żądanie pokwitowania przez dłużnika. Istnieją jednak przypadki, gdy wierzyciel może odmówić wydania pokwitowania. Dotyczą one np. sytuacji, w których żądanie pokwitowania jest  sprzeczne z przyjętym zwyczajem bądź w przypadku gdy żądanie takie okaże się sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa albo z zasadami współżycia społecznego (np. gdy dłużnik domaga się pokwitowania w formie aktu notarialnego wyłącznie w celu sprawienia wierzycielowi problemów związanych z koniecznością organizacji wizyty u notariusza). Natomiast we wszystkich innych przypadkach, jeśli wierzyciel bezpodstawnie odmówi wydania pokwitowania, dłużnik ma prawo albo powstrzymać się od spełnienia świadczenia albo ewentualnie może złożyć przedmiot świadczenia po prostu do depozytu sądowego.
 4. Like
  Fabio got a reaction from gagatek in Jaka jest kondycja naszej gospodarki?   
  Jeżeli chodzi o inwestowanie to w obliczu zupełnie nowej ekonomii jakiej jeszcze w historii świata nie było (dodruk pieniądza na niespotykaną skalę, psucie pieniądza, sztuczne zaniżanie przez Comex wartości metali szlachetnych itd) proponuję lekturę bloga independenttrader.pl można się z niego wiele dowiedzieć m. in o ukrytej inflacji w Polsce i na świecie którą ukrywa sie po to aby zmniejszyć narastający światowy dług.
 5. Like
  Fabio reacted to gagatek in Jaka jest kondycja naszej gospodarki?   
  Jest dobra, czy może raczej zła i nie warto w tej chwili inwestować?
 6. Thanks
  Fabio reacted to Prawnik in Kradzież z rachunku bankowego – jakie prawa ma konsument?   
  Trzeba dobrze się zastanowić zanim wybierze się bank. Nawet jeśli można dochodzić swoich roszczeń (po ewentualnej kradzieży) przed sądem to i tak to trwa...  Postępowania sądowe w Polsce trwają nierzadko całymi latami. Postępujmy więc w myśl uniwersalnej zasady "lepiej zapobiegać niż leczyć"
 7. Like
  Fabio reacted to Sabina in Kradzież z rachunku bankowego – jakie prawa ma konsument?   
  Współczesne czasy stawiają przed konsumentami szczególne wymagania. Jedną z najnowszych zdobyczy cywilizacyjnych jest bankowość elektroniczna. Możliwość zrobienia zakupów, regulowania zobowiązań finansowych czy też popłacenia bieżących rachunków, bez konieczności wychodzenia z domu jest dla przeciętnego konsumenta nie tylko niezwykle wygodna ale również pozwala oszczędzić bardzo dużo - niezwykle cennego – czasu. Dlatego też konsumenci, bombardowani reklamami konkurujących ze sobą banków, prędzej czy później dokonują wyboru placówki, której powierzają swoje pieniądze. Decyzja o wyborze banku powinna być jednak bardzo dobrze przemyślana. Należy zorientować się przede wszystkim czy bankowość elektroniczna oferowana przez dany bank jest w pełni profesjonalna i zabezpieczona. Ataki przestępców na konta elektroniczne są niestety coraz częstsze. Przestępcy nie ustają w próbach włamań, wprowadzania wirusów i przechwytywania środków zgromadzonych na takich kontach. Bardzo ważne jest aby wybrany bank był zawsze o jeden krok przed włamywaczami, tylko w ten sposób klient bowiem może czuć się spokojny o swoje pieniądze…
  W roku 2017 ilość kont osobistych w polskich bankach przekroczyła 31 milionów! Liczba ta jednocześnie stale rośnie. Jest to zatem niezwykle łakomy kąsek dla przestępców, trzeba mieć tego pełną świadomość. Dobry bank, dbający o bezpieczeństwo swoich klientów, na bieżąco prowadzi aktualizację, prace konserwacyjne i informuje swoich klientach o potencjalnych zagrożeniach (dlatego ważne, jest aby nie lekceważyć komunikatów bezpieczeństwa wysyłanych przez bank i się do nich  stosować). Mimo to zdarzają się sytuacje, gdy dochodzi do kradzieży środków finansowych z kont. Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, bank ma obowiązek dołożenia należytej staranności w celu zabezpieczenia przechowywanych środków pieniężnych.
  Ponadto, warto zaznaczyć, że zgodnie z treścią przepisu art. 56 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, bank ma prawo przekazać środki na inny rachunek bankowy (czyli wykonać transakcję płatniczą)  jedynie przy autoryzacji tej transakcji przez płatnika. W przypadku braku autoryzacji takiej transakcji, bank ma bezwzględny obowiązek niezwłocznego dokonania zwrotu całej sumy transakcji i przywrócenia  poprzedniego stanu rachunku.
  Przytoczone przepisy wskazują jednoznacznie na odpowiedzialność banku za środki finansowe zgromadzone przez posiadaczy rachunków bankowych. Natomiast w praktyce banki często  stoją na stanowisku, że okradziony w ten sposób konsument powinien dochodzić roszczeń od podmiotu bądź osoby, która jest sprawcą przestępstwa (czyli dopuściła się dopuściła się kradzieży). Rozwiązanie stosowane przez banki jest na ogół niekorzystne dla konsumentów. Podmioty dokonujące grabieży środków bankowych korzystają z serwerów, które znajdują się daleko, bardzo często w egzotycznych miejscach. W związku z tym, wystąpienie z powództwem w Polsce jest niezwykle trudne i skomplikowane, a nawet w przypadku uzyskania satysfakcjonującego wyroku,  prowadzenie postępowania egzekucyjnego za granicą może być po prostu nieskuteczne. Z kolei wszczęcie postępowania zagranicą wiązałoby się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów związanych z tym postępowaniem, w tym kosztów zatrudnienia profesjonalnego pełnomocnika.

  Problematyką tą zajęły się polskie sądy, w myśl najnowszego orzecznictwa, w razie kradzieży środków finansowych z konta, konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia zwrotu utraconych środków od banku, który prowadził rachunek bankowy. Procedurę należy zacząć od złożenia reklamacji w banku. Niestety, często reklamacje nie są uznawane. Banki stoją na stanowisku, że klient jest niewystarczająco ostrożny i swoim niefortunnym działaniem przyczynił się do utraty swoich pieniędzy. Dotyczy to sytuacji, gdy na przykład na komputerze konsumenta zainstalowane zostało niesprawdzone oprogramowanie albo klient kliknął w link przesłany w fałszywej wiadomości mailowej… Więcej nt podobnych sytuacji na rynku szwajcarskim znajdziecie tutaj: https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch/lebensversicherung-als-kreditsicherheit
  Tymczasem według sądów (m.in. wyrok Sądu Okręgowego w łodzi z dnia 15 stycznia 2016 roku, sygn. akt IC 307/15; wyrok Sądu Okręgowego z dnia 8 lutego 2016 roku, sygn. akt IC 1908/14)) to banki, jako instytucje zaufania publicznego, zobowiązane są do  dołożenia szczególnej staranności i właściwego zabezpieczenia powierzonych mu przez klientów środków finansowych. Ponadto sądy wskazały, że to na bankach spoczywa obowiązek właściwego zabezpieczenia transakcji płatniczych. W ocenie sądów ponadto, w przypadku kradzieży z rachunku bankowego podmiotem poszkodowanym jest bank a nie konsument. Gdyż na podstawie umowy o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, bank staje się dysponentem środków finansowych, a klientowi przysługuje wymagalna wierzytelność względem banku o niezwłoczną wypłatę środków na zlecenie. W tej sytuacji należy przyjąć że wyłudzenie pieniędzy z rachunku, powoduje powstanie szkody po stronie samego banku a nie klienta. Warto również zaznaczyć, że wskazana wyżej linia orzecznicza podtrzymana została przez Sąd Najwyższy (Wyrok z dnia 17 stycznia 2018 roku; sygn. V CSK 141/17).
  Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem polskich sądów w tego typu przypadkach, to bank w toku procesu musi udowodnić, że do kradzieży środków z rachunku doszło z uwagi na działania posiadacza rachunku bankowego…


 8. Like
  Fabio got a reaction from Getiniak in Idea - wycofanie z oferty rachunku walutowego prowadzonego w USD?   
  Witam,
  A co to za kwiatek sprezentowała nam Idea?:
   Zmiany w ofercie produktowej od 1.04.2019 dotyczą:
  - wycofania z oferty rachunku walutowego prowadzonego w USD (co spowodowane jest niemożliwością dokonywania przez Idea Bank od dnia 1 kwietnia 2019 r. rozliczeń transakcji w walucie USD),
  - wycofania usługi Mobilnego Wpłatomatu,
  - zaprzestania z dniem 1 kwietnia 2019 r. dokonywania przez Idea Bank rozliczeń transakcji w walucie USD, co spowodowane jest niemożnością świadczenia przez Bank tej usługi.
  Czemu Idea Bank nie może świadczyć usług w dolarach?
 9. Like
  Fabio got a reaction from Ukredytowani.pl in Umowa dzierżawy przedsiębiorstwa   
  Instytucja dzierżawy przedsiębiorstwa jest w Polsce stosunkowo rzadko wykorzystywana. Czym jest przedsiębiorstwo mogą Państwo dowiedzieć się np. tutaj i nie o tym będzie dzisiaj mowa. Dzisiaj zajmiemy się właśnie dzierżawą firmy. Do zawarcia umowy tego typu dzierżawy w praktyce dochodzi najczęściej z przyczyn o charakterze ekonomicznym. Chodzi przede wszystkim o sytuacje, gdy przedsiębiorca nie chce bądź z rożnych względów nie może prowadzić przedsiębiorstwa (np. otrzymanie przedsiębiorstwa w spadku) itd. W takich przypadkach nie zawsze zatem konieczna jest sprzedaż przedsiębiorstwa – innym rozwiązaniem jest właśnie jego dzierżawa.
  Najogólniej mówiąc, instytucja dzierżawy obejmuje zarówno używanie rzeczy jak również pobieranie z niej pożytków. W związku z tym również przedsiębiorstwo, jako zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, może stanowić przedmiot umowy dzierżawy. Przy czym dzierżawa przedsiębiorstwa może dotyczyć zarówno całości, jak i jedynie części przedsiębiorstwa.
  Niezbędnym elementem każdej umowy dzierżawy jest czynsz. Czynsz może określony w postaci pieniężnej, a także ułamkowej części pożytków bądź też świadczeń innego typu. Kolejną istotną kwestią, która powinna zostać uregulowana w umowie dzierżawy są postanowienia, które przenoszą na dzierżawcę przedsiębiorstwa obowiązki związane z daninami publicznymi (podatki, ubezpieczenie itp.).    
  Umowa dzierżawy przedsiębiorstwa powinna zostać zawarta w formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami.    Przy czym, w sytuacji gdy umowa dotyczy nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego. Po zawarciu umowy dzierżawy przedsiębiorstwa wymagane jest również dopełnienie formalności w postaci właściwego zgłoszenia do KRS oraz ewidencji działalności gospodarczej.    
  Warto również podkreślić, że wydzierżawiający zobowiązany jest do wydania dzierżawcy przedmiotu umowy w terminie wskazanym w umowie a sam przedmiot powinien znajdować się w stanie pozwalającym na prawidłowe wykonywanie działalności wskazanej w zawartej przez strony umowie. Z kolei podstawowym obowiązkiem dzierżawcy jest terminowe płacenie umówionego czynszu.

   
 10. Like
  Fabio got a reaction from masterweb in Uchwała siódemkowa po myśli frankowców, czy będzie łatwiej wygrać z bankiem który udzielił kredytów w CHF?   
  Temat frankowiczów wciąż pozostaje na tapecie. Nadal widzimy walkę kredytobiorców, wciąż widzimy mniej lub bardziej opłacalne decyzje, nadal nie widać jeszcze w pełni światełka w tunelu. Nie ma jednak wątpliwości, iż Uchwala Siódemkowa Sądu Najwyższego to jak najbardziej dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o konsumentów, niekoniecznie gry w grę wchodzi dobro banków. Co więc się w tym temacie dzieje i jak sprawa wygląda w chwili obecnej?

  Do tej pory wielkich zmian nie było. Z racji tego, że sądownictwo w Polsce działa jak działa, a więc każdy sąd powszechny może wydać inną decyzję w zależności od tego, do jakiego miasta należymy, o tyle w kwestii Sądu Najwyższego - ,,słowo jest święte”. I tak więc według uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego  z dnia 20 czerwca 2018 roku decyzja odnośnie kredytów we frankach przechyla się w pozytywnym oddźwięku na stronę konsumentów. Co więc określił?
  Odniósł się od do klauzuli abuzywnych, a więc o nieuczciwych warunkach umowy.
  To właśnie one są podstawą w systemie ochrony konsumentów i na nich właśnie należy się opierać. Rzeczą najważniejszą powinna być kontrola umów pod kątem poszanowania interesów wszystkich konsumentów. Określił, iż umowę badamy według stanu w chwili jej zawarcia
  Dotąd banki uważały, że uczciwość umowy sprawdza się pod kątem tego, jak dany bank ją wykonał. Sąd zdecydował inaczej. Nie może być więc mowy, że bank ma rację mówiąc iż jasno określił warunki, a kursy były ustalane w sposób jak najbardziej uczciwy. Orzekł, że umowy kredytowe (przegląd kredytów np. tutaj) oprócz tego, że mogą być wadliwe, zdarzają się także i nieprzejrzyste dla samych przyszłych kredytobiorców Nieprzejrzystość umów jest najczęściej pojawiającym się problemem i tak też bank określił, iż przyszły kredytobiorca nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego w chwili podpisania umowy.
  Sąd Najwyższy ,,stanął” niejako po stronie Konsumentów odnosząc się do tego, że  umowy frankowej nie da się naprawić następczo. Uznał, iż aneksy zawarte do umowy nie stanowią działania naprawczego. Co więc z tego wynika? Że po wielu latach oczekiwania frankowicze w końcu będą mogli walczyć o szczęśliwy finał.
 11. Like
  Fabio got a reaction from masterweb in Uchwała siódemkowa po myśli frankowców, czy będzie łatwiej wygrać z bankiem który udzielił kredytów w CHF?   
  Temat frankowiczów wciąż pozostaje na tapecie. Nadal widzimy walkę kredytobiorców, wciąż widzimy mniej lub bardziej opłacalne decyzje, nadal nie widać jeszcze w pełni światełka w tunelu. Nie ma jednak wątpliwości, iż Uchwala Siódemkowa Sądu Najwyższego to jak najbardziej dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o konsumentów, niekoniecznie gry w grę wchodzi dobro banków. Co więc się w tym temacie dzieje i jak sprawa wygląda w chwili obecnej?

  Do tej pory wielkich zmian nie było. Z racji tego, że sądownictwo w Polsce działa jak działa, a więc każdy sąd powszechny może wydać inną decyzję w zależności od tego, do jakiego miasta należymy, o tyle w kwestii Sądu Najwyższego - ,,słowo jest święte”. I tak więc według uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego  z dnia 20 czerwca 2018 roku decyzja odnośnie kredytów we frankach przechyla się w pozytywnym oddźwięku na stronę konsumentów. Co więc określił?
  Odniósł się od do klauzuli abuzywnych, a więc o nieuczciwych warunkach umowy.
  To właśnie one są podstawą w systemie ochrony konsumentów i na nich właśnie należy się opierać. Rzeczą najważniejszą powinna być kontrola umów pod kątem poszanowania interesów wszystkich konsumentów. Określił, iż umowę badamy według stanu w chwili jej zawarcia
  Dotąd banki uważały, że uczciwość umowy sprawdza się pod kątem tego, jak dany bank ją wykonał. Sąd zdecydował inaczej. Nie może być więc mowy, że bank ma rację mówiąc iż jasno określił warunki, a kursy były ustalane w sposób jak najbardziej uczciwy. Orzekł, że umowy kredytowe (przegląd kredytów np. tutaj) oprócz tego, że mogą być wadliwe, zdarzają się także i nieprzejrzyste dla samych przyszłych kredytobiorców Nieprzejrzystość umów jest najczęściej pojawiającym się problemem i tak też bank określił, iż przyszły kredytobiorca nie jest w stanie zrozumieć wszystkiego w chwili podpisania umowy.
  Sąd Najwyższy ,,stanął” niejako po stronie Konsumentów odnosząc się do tego, że  umowy frankowej nie da się naprawić następczo. Uznał, iż aneksy zawarte do umowy nie stanowią działania naprawczego. Co więc z tego wynika? Że po wielu latach oczekiwania frankowicze w końcu będą mogli walczyć o szczęśliwy finał.
 12. Like
  Fabio reacted to pepik in Zaręczyny   
  Cześć wszystkim. W sylwestra chciałbym się oświadczyć mojej wspaniałej dziewczynie. Nie znam się zbytnio na pierścionkach, ale chcę by był wyjątkowy i piękny, a także wykonany z dobrej jakości. Polecacie coś?  
 13. Like
  Fabio reacted to adriano in Wzięcie kredytu a egzekucja komornicza   
  Chcesz wziąć kredyt, mimo że stoi nad Tobą komornik. I co w takiej sytuacji zrobić? Tak naprawdę niewiele, bowiem powiązanie z komornikiem, który wydał wobec nas egzekucję nie otwiera przed nami zbyt wielu furtek. Są ludzie, którzy potrzebując natychmiastowej gotówki dopuszczają się nielegalnych rozwiązań, są i tacy, którzy dzielnie czekają swój czas, spłacają zobowiązania i po latach, gdy historia w BIK staje się czysta podejmują próbę otrzymania kredytu.
  Niestety bycie dłużnikiem, widnienie w BIKu, a co więcej posiadanie problemów z komornikami i toczenie się egzekucji komorniczych nie jest dobrym rozwiązaniem, jeśli chcielibyśmy starać się o kredyt. Wiele jednak zależy od tego, jaką dane banki prowadzą politykę. Każdy bowiem traktuje klienta indywidualnie i w każdym też możemy liczyć na zupełnie inne podejście. W dużej mierze wiele zależy od tego, z jakiego typu zobowiązaniem się zmagamy, jak wygląda nasza obecna sytuacja. Szansę na kredyt jednocześnie z toczoną egzekucją komorniczą ma osoba, której zobowiązanie nie jest związane z kredytem, z pożyczką, czy też z kartą kredytową. Jeśli dana osoba wykazuje spłatę swojego zadłużenia, a tym samym zatrzymanie egzekucji istnieje szansa pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Oczywiście wiele zależy również od tego o jakiej kwocie kredytu mówimy. Każdy przypadek to zupełnie inne podejście i z tym też należy się liczyć.
  Nieetycznie z pewnością! Na pewno wielu zna sytuację, jaka wydarzyła się kilka lat temu, kiedy to mąż mający egzekucję komorniczą chciał zyskać kredyt. Udał się więc do banku i zaciągnął go jako wspólny kredyt, mimo że z żoną był już w trakcie rozwodu. Znany i duży bank popełnił straszny błąd. Udzielił kredytu mimo, że owa żona w oddziale banku nigdy nie była. Sfałszował podpis, powziął odpowiednie kroki, otrzymał kredyt. Kobieta później długi czas walczyła z bankiem, aż w końcu udało się szczęśliwie zakończyć tę sprawę. Jak więc widać ludzie potrafią dopuścić się różnego rodzaju działań, aby osiągnąć swój cel. I o ile pieniądze są potrzebne, a na przykład na małżonku ciąży egzekucja, wtedy żona będąc w pełni wiedzy i świadomości może wziąć na siebie kredyt, o tyle robienie tego bez jej wiedzy jest już po prostu poniżej krytyki. I Nie wiadomo, czy winą bardziej obarczać takiego współmałżonka czy może bank.
  A co warto wiedzieć jeszcze mając długi? Jeśli mamy dług i egzekucję nad głową, ale uda nam się spłacić nasze zobowiązania nie od razu zyskujemy czystą kartę i otwartą drogę do wzięcia kredytu. Wiele oczywiście zależy od banku i polityki tam prowadzonej. Informacja w BIK istnieje przez okres pięciu lat od momentu spłaty i zamknięciu sprawy związanej z zadłużeniem. Mimo spłacenia bank może nie udzielić kredytu, jeśli właśnie na informacje zawarte w BIK zwraca uwagę. Podobnie sprawa wygląda jeśli w grę wchodzi konto bankowe. Komornik może je zająć na prośbę wierzyciela i również ma jego prośbę może od tej czynności odstąpić. Chcąc wziąć kredyt, a mając zajęte konto, które na przykład jest koniecznym do wzięcia pożyczki w pierwszej kolejności należy rozstrzygnąć kwestię problemów z komornikiem, aby z takiego konta zszedł, a więc i tym samym abyśmy my spłacili nasze zadłużenie. W Polsce przepisy prawa dla dłużników są dosyć skomplikowane, uprościć to miała ustawa nt upadłości konsumenckiej ale wciąż mało ludzi z tego korzysta choć z roku na rok coraz więcej. W Szwajcarii problem dostępności kredytów przy egzekucji komorniczej rozwiązany został prościej:  https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch/kredite-trotz-betreibungen-in-der-schweiz
   W każdym przypadku porozumienie z wierzycielem to podstawa, by móc zakończyć ,,przygodę „ z komornikiem. Jeśli tego nie zrobimy istnieją bardzo małe szanse na to, że uda nam się jakikolwiek kredyt uzyskać.
  A może od ... sąsiada? Jeśli potrzebujemy pieniędzy, a niestety komornik krzyżuje nam plany być może dobrym rozwiązaniem byłoby zaciągnięcie pożyczki od kogoś ze znajomych lub rodziny? Oczywiście jeśli będziemy mieli za co ją spłacić. Taka opcja jest jedną z najrozsądniejszych i możliwych do zrealizowania.
   

 14. Like
  Fabio got a reaction from Getiniak in Wonga ma problemy w UK a co w Polsce?   
  Jak możemy dzisiaj przeczytać na wielu większych portalach informacyjnych Wonga rozważa ogłoszenie niewypłacalności. Jak to możliwe? Otóż okazało się że klienci którzy brali tam pożyczki przed 2014 rokiem lawinowo zgłaszają się do firmy z roszczeniami zapłaty odszkodowań za zbyt wysokie koszty naliczane w latach ubiegłych za pożyczki.
  Problemy firmy zaczęły się w 2014 roku kiedy to Financial Conduct Authority (Komisja do spraw regulacji pożyczek i kredytów w UK) wydała zarządzenie że Wonga postępowała nieetycznie dając pożyczki nawet osobom nie mającym zdolności kredytowej i tym samym celowo wprowadzając ich w większe koszty odraczania spłat kolejnych rat pożyczki które to odroczenia są w parabankach bardzo drogie.
  Wtedy to ogłoszono że nawet 330 000 klientom w UK długi mogą zostać umorzone. Roszczenia wciąż wpływają do firmy Wonga i ta jest na skraju upadłości.
  Inwestorzy w Wielkiej Brytanii dofinansowali Wongę w wysokości 10 mln funtów ale nie na długo to pomogło. Polski oddział mimo zakończenia roku 2017 na plus w wysokości 6 milionów złotych może być wystawiony na sprzedaż aby ratować finanse spółki matki w UK.
  Generalnie lepiej na razie tam nie pożyczać bo nie wiadomo jak sprawa z firmą się potoczy a jak wiadomo jeżeli spółka matka tonie to wysysa finanse ze spółek córek w innych krajach jak to miało miejsce we włoskim Unicredit kiedy ssał z PEKAO SA czy hiszpańskim Santanderze który ciągnął z BZ WBK.

   
 15. Like
  Fabio got a reaction from Getiniak in Wonga ma problemy w UK a co w Polsce?   
  Jak możemy dzisiaj przeczytać na wielu większych portalach informacyjnych Wonga rozważa ogłoszenie niewypłacalności. Jak to możliwe? Otóż okazało się że klienci którzy brali tam pożyczki przed 2014 rokiem lawinowo zgłaszają się do firmy z roszczeniami zapłaty odszkodowań za zbyt wysokie koszty naliczane w latach ubiegłych za pożyczki.
  Problemy firmy zaczęły się w 2014 roku kiedy to Financial Conduct Authority (Komisja do spraw regulacji pożyczek i kredytów w UK) wydała zarządzenie że Wonga postępowała nieetycznie dając pożyczki nawet osobom nie mającym zdolności kredytowej i tym samym celowo wprowadzając ich w większe koszty odraczania spłat kolejnych rat pożyczki które to odroczenia są w parabankach bardzo drogie.
  Wtedy to ogłoszono że nawet 330 000 klientom w UK długi mogą zostać umorzone. Roszczenia wciąż wpływają do firmy Wonga i ta jest na skraju upadłości.
  Inwestorzy w Wielkiej Brytanii dofinansowali Wongę w wysokości 10 mln funtów ale nie na długo to pomogło. Polski oddział mimo zakończenia roku 2017 na plus w wysokości 6 milionów złotych może być wystawiony na sprzedaż aby ratować finanse spółki matki w UK.
  Generalnie lepiej na razie tam nie pożyczać bo nie wiadomo jak sprawa z firmą się potoczy a jak wiadomo jeżeli spółka matka tonie to wysysa finanse ze spółek córek w innych krajach jak to miało miejsce we włoskim Unicredit kiedy ssał z PEKAO SA czy hiszpańskim Santanderze który ciągnął z BZ WBK.

   
 16. Like
  Fabio reacted to AndrzejWBW in Lokaty   
  Witam, czy korzysta ktoś z lokat i może powiedzieć ile wpłacił i ile dostaje w jakim banku?
 17. Like
  Fabio reacted to art in Zarządzanie nieruchomościami w Warszawie i okolicach - jak radzą sobie wspólnoty mieszkaniowe i gdzie szukać pomocy prawnej i administracyjnej?   
  Czy zarządzać samemu wspólnotą wybierając administratora czy zlecić to specjalizacyjnej firmie zarządzającej nieruchomościami?
  Stając się właścicielem konkretnego mieszkania, jednocześnie stajemy się członkami wspólnoty mieszkaniowej, która daną nieruchomością zarządza. W momencie sprzedaży pierwszego lokalu, z mocy prawa powstaje już wspólnota mieszkaniowa.
  Wspólnota mieszkaniowa zajmuje się najważniejszymi sprawami dotyczącymi nieruchomości, w tym gruntu na którym stoi lokal, jak również i samego budynku. To właśnie wspólnota razem podejmuje decyzje dotyczące administrowania nieruchomością. Wysokość zaliczek dotycząca kosztów, remonty, rzeczy, które należy zmienić, poprawić, ulepszyć.
  Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa, może być pozywana i sama pozywać. Choć nie jest osobowością prawną, przed sądami może występować jako strona w sprawie. Jak to wygląda wszystko w praktyce, jeśli pojawiają się problemy? Można samodzielnie występować w postępowaniu sądowym, bez konieczności angażowania wszystkich właścicieli. A jak w sytuacji, gdy pojawia się spór między właścicielem, a wspólnotą? Nie trzeba pozywać wszystkich pozostałych właścicieli, lecz samą wspólnotę. Każdy właściciel lokalu odpowiada za zobowiązania wspólnoty, ale nie w całości, tylko do wysokości swojego udziału, jeśli chodzi o nieruchomość wspólną.
  Bardzo ważnym jest znanie pojęć- zarządca i zarząd, które w rzeczywistości znacząco się między sobą różnią. Zarządca musi mieć licencję, jak również i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wykonuje on pracę. Zarząd to z kolei to osoba lub osoby fizyczne, które najczęściej są właścicielami lokali. I tutaj przechodzimy zasadniczo do sedna sprawy. Jako wspólnota wynająć zarządcę, czy może stworzyć zarząd? Z pewnością pierwsza opcja w ostatnim czasie cieszy się coraz większą popularnością i wybierana jest przez większość wspólnot. Dlaczego? Bo taka osoba lub firma ma wiedzę i doświadczenie. Zna ona obowiązki, wie, jak wygląda prawo, odpowiada za wszystko, co dotyczy spraw wspólnoty. Jeśli zaś stworzymy zarząd, odpowiadamy tak samo, jak zarządca. Nie mając doświadczenia możemy poprzez nadmiar obowiązków i małe doświadczenie wpakować się nierzadko w różnego rodzaju problemy.
  Jak szukać pomocy prawnej i administracyjnej?
  Rzeczą wiadomą jest fakt, że ciężko samemu walczyć o swoje prawa, jeśli nie mamy wiedzy i doświadczenia. Każda jednak wspólnota musi troszczyć się o dobro wszystkich członków. Jeśli więc pojawia się problem, należy go rozwiązać. Na rynku istnieje wiele firm, dzięki którym możemy szukać pomocy prawnej i administracyjnej. Cóż więc możemy od takich firm dostać? Co one robią? Jakie są ich zadania? Najważniejsze to:
  •    Windykacja kosztów zarządzania nieruchomością wspólną
  •    Egzekucja zasądzonych wierzytelności
  •    Prowadzenie spraw o uchylenie uchwały
  •    Pomoc prawna przy sporach z deweloperami
  •    Tworzenie opinii prawnych i projektów umów
  Jeśli mamy zatrudnionego zarządcę, to właśnie do niego zgłaszamy się w każdej z kwestii. On robi wszystko, by znaleźć rozwiązanie danego problemu, w tym pomoc firmy, która będzie w stanie rozstrzygnąć sporną kwestię kogoś ze wspólnoty mieszkaniowej.
  Bez wątpienia zatrudnienie zarządcy to najlepsze, co wspólnota może zrobić. Jeśli chodzi o Warszawę, wybór jest naprawdę bardzo duży. Warto sprawdzić, jakie dana firma ma doświadczenie, jakimi budynkami zarządza, jakie ma opinie.
  Przykładowe firmy:
  •    Daan.pl Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami w Warszawie
  •    Status- Zarządzanie Nieruchomościami
  •    Profess
  •    Atrium 21
  Firmy takie świadczą kompleksowe usługi administrowania i zarządzania nieruchomościami. Posiadają doświadczenie, jak również i praktykę. Mają licencje i uprawnienia, a także ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wykonują kompleksowe usługi, począwszy od prowadzenia dokumentacji, przeprowadzania przeglądów, robienie planów rocznych, kosztorysów, sporządzanie sprawozdań finansowych. Takie firmy tworzą rozliczenia, przygotowują uchwały, prowadzą zebrania. To oni poszukują firm remontowych, zajmują się naprawami, świadczą opiekę prawną, zatrudniają firmy, które wykonują określone prace w danym lokalu i na terenie nieruchomości.
  Dobry wybór to podstawa. Jeśli stajemy się członkami wspólnoty mieszkaniowej w Warszawie, musimy zdecydować, czy sami tworzymy zarząd, czy zatrudniamy profesjonalnego zarządcę.

 18. Like
  Fabio reacted to marek1985 in Kredyt Hipoteczny a Pożyczka pozabankowa.   
  Mam pytanie do praktyków.
  Jakiś czas temu wziąłem darmową pożyczkę za pośrednictwem strony https://finanto.pl/pozyczka-za-darmo/, była to pożyczka w firmie Vivus. Kwota niewielka bo 1000 zł, spłaciłem ją terminowo i nie wyraziłem zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania. Pożyczka była zaciągnięta we wrześniu ubiegłego roku.

  Dziś wykupiłem pakiet w BIK, żeby sprawdzić swój scoring, ponieważ chcę budować zdolność kredytową pod kredyt hipoteczny na kwotę 500-600 tys PLN i okazuje się, że w polu "ocena punktowa BIK" mam znak zapytania, nie mam tam żadnej oceny.
  Zastanawiam się czy jest możliwość ujawnienia spłaty tej pożyczki chwilówki w BIK i czy to mogłoby jakoś pozytywnie wpłynąć na ocenę punktową i postrzeganie przez banki?

  Macie jakieś praktyczne doświadczenia w tym zakresie? Czy banki pozytywnie na to patrzą, czy lepiej nie pokazywać, że pożyczyło się tak małą kwotę mimo terminowej spłaty?
 19. Like
  Fabio reacted to Witek in Odliczenia od podatku - ulga prorodzinna w 2018 r to nawet 4224,12 zł na 3 dzieci   
  Z ulgi prorodzinnej  mogą skorzystać zarówno rodzice biologiczni, zastępczy, jak również i opiekunowie prawni, spełniający określone warunki.
  Wypełniając PIT-36 lub PIT-37, a także załącznik PIT-0, należy umieścić informacje, dzięki którym ulga prorodzinna będzie mogła zostać na dziecko lub dzieci przyznana. Kto z takiej ulgi może skorzystać? Każdy wychowujący dziecko, który jednocześnie jest podatnikiem. Współmałżonkowie powinni rozliczać się wspólnie, rodzice po rozwodzie powinni ustalić, jaki procent odlicza jedna ze stron, jaki druga. Można to zrobić polubownie lub w przypadku nieporozumienia, skorzystać z ulgi proporcjonalnie do ilości dni, kiedy konkretny rodzic sprawował nad dzieckiem opiekę. Z ulgi nie mogą skorzystać rodzice, którzy nie pracują lub którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym.
  Jaka kwota?
  Kwota zależna jest od tego, ile posiadamy dzieci. Jeśli mamy jedno dziecko, jest to kwota 92,67zł miesięcznie, a więc 1112,04zł w skali roku. Pod uwagę bierze się tutaj jednak próg roczny dochodów, który nie może przekroczyć 56 000zł lub w przypadku małżonków 112 000zł. Mając dwójkę dzieci kwota 92,67zł liczona jest podwójnie, co daje łącznie kwotę roczną 2224,08zł. Tutaj nie ma limitu dochodowego rodziców. Przy trójce dzieci to kwota 4224,12zł. Jeśli zaś w grę wchodzi czworo i więcej dzieci, wówczas obliczenia są nieco inne. 92,67zł na dwoje pierwszych dzieci, 166,67zł na trzecie dziecko i 225zł na kolejne. Łącznie przy czwórce dzieci otrzyma się kwotę 6924,12zł, bez dochodu rocznego rodziców, który nie jest tutaj również brany pod uwagę.
   
  Jak więc widać, kwota, jaką można otrzymać na dziecko lub dzieci robi różnicę i stanowi doskonały zastrzyk gotówki dla wszystkich rodziców, którzy spełniają warunki, by taką ulgę prorodzinną otrzymać. Tak otrzymane pieniądze można w doskonały sposób spożytkować na naukę, rozwój lub odpoczynek i fajne wakacje dla każdego dziecka.
   
   

 20. Like
  Fabio reacted to Lukasz in Czemu już wszędzie są płatne gry nawet na gry.pl?   
  Takie czasy. Kierunek rozwoju gier został jasno określony: bez flasha, dodatki i upgrade'y płatne, lepsze gry na komórki tylko w Google Play i Apple Store. Mozna jeszcze pograć w darmowe gry np. tutaj fajna gierka: https://gry-pl.pl/graj/w/5551/rosliny-przeciwko-zombi/
   
  A to to już był majstersztyk na owe czasy. Gra powstała w 2014-15 roku i do dzisiaj nikt nie powtórzył takiej muzy i grafiki w innej technice robienia gier, HTML5 się nie umywa: https://gry-pl.pl/graj/w/5539/super-bijatyka-2/
   
  Generalnie i tak dzieci za długo siedzą przy tabletach, kompach i smartfonach. Za moich czasów to pół dnia było się na dworze a teraz...
 21. Like
  Fabio reacted to Filterka in Chwilówka   
  A dopiero potem się zaczynają problemy finansowe!
  Niech mąż lepiej rozglądnie się za pracą - obecnie firmy budowlane mają wolne etaty - bo roboty w chuk, a nie ma kto robić bo wszyscy emigrowali
   na początek jak nie jest wdrożony w temat zawsze dostanie  lekką pracę, a w miarę swojego zaangażowania kto wie może "awansować" jednocześnie z wypłatą. Ja jestem zdania jak nie ta praca to inna, jedynie nalezy próbować !
 22. Like
  Fabio reacted to pozyczkamaxx in Chwilówka   
  Jeżeli mąż stracił pracę i myśli o chwilówkach to niby w jaki sposób chce oddać pożyczone pieniądze? Pomijając fakt, że nie powinien nigdzie jej dostać (na jego szczęście)
 23. Like
  Fabio reacted to Bankieria.pl in RPP tnie stopy, czyżby ostatnia szansa na dobre lokaty?   
  Na posiedzeniu Rada ustaliła stopy procentowe NBP na
  następującym poziomie:
  stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej (dotychczas 2,50% w skali rocznej), stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej (dotychczas 4,00% w skali rocznej), stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej (dotychczas 1,00% w skali rocznej), stopa redyskontowa weksli 2,25% w skali rocznej (dotychczas 2,75% w skali rocznej). Decyzja Rady Polityki Pieniężnej wpłynie na portfele klientów banków. Obniżka stopy referencyjnej oznacza, iż oprocentowanie kredytów gotówkowych oraz hipotecznych spadnie. O ile przy kredytach gotówkowych nowe harmonogramy spłaty nie będą zbytnio różnić się od poprzednich, o tyle raty kredytów hipotecznych mogą obniżyć się nawet o kilkadziesiąt złotych.
   
  Redukcja stóp procentowych oznacza również obniżkę oprocentowania depozytów bankowych. Lokaty z oprocentowaniem powyżej 4,00 % raczej znikną z ofert rynku. Ostatnia chyba szansa na dobre lokaty z naszego TOP 5 na pażdziernik:
   
  Miejsce 1 - Idea Bank – Lokata Happy  5,00 % na 3 m-ce
  Miejsce 2 – Lokata Mobilna – Bank Millenium 4,50 % na 3 m-ce
  Miejsce 3 - neoBank energoLOKATA Jesienna ATRAKCJA 4,20% na 3 m-ce
  Miejsce 4 – BGŻ Optima Lokata bezkarna 4,00% na 3 m-ce
  Miejsce 5 – Idea bank lokata POWER 3,80% na 3 m-ce
 24. Like
  Fabio reacted to ArturKredyty in Toyota Bank Polska - opinie,komentarze   
  a ja miałem tam  konto, nikt mi krzywdy nie zrobił
 25. Like
  Fabio reacted to Lukasz in wypowiedzenie umowy kredytowej   
  uważam, że jeśli prawnie mieszkanie jest na Ciebie to zona nie powinna mieć możliwości utrudnienia Ci życia w ten sposób że zażąda wypowiedzenia kredytu. Powiedz czy w banku były robione jakieś adnotacje do umowy odnośnie zmiany właścicieli mieszkania ?
   
  Teoretycznie umowa jest na was oboje (jeśli nie było to zmieniane) ale chyba też nie tak łatwo jest wypowiedzieć umowę kredytu. Wtedy trzeba z jednej strony należałoby zapłacić cały kredyt w danym momencie i pokryć do tego jeszcze jakąś karę umowną ( głównie chodzi o odsetki które zostałyby naliczone przez ten czas w którym umowa kredytu by ciągle obowiązała.

   


   
×