Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Jump to content

Sabina

Użytkownicy forum
 • Content count

  45
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  2

Sabina last won the day on April 13 2014

Sabina had the most liked content!

About Sabina

 • Rank

Recent Profile Visitors

563 profile views
 1. Wymagania współczesnego rynku są coraz większe, konkurencja silna i nie zawsze uczciwa, jednocześnie rosną oczekiwania i potrzeby wymagających klientów. Okoliczności te wpływają na sytuację samego przedsiębiorcy. Dziś zatem stworzenie marki nie wystarczy, należy jeszcze ją wypromować i w możliwie najlepszy sposób chronić. Temu celowi służy między innym znak towarowy. Jest on narzędziem, które w relacjach między przedsiębiorcą a klientami pełni bardzo istotną rolę. Najogólniej mówiąc, Znaki towarowe służą właściwej rozpoznawalności i identyfikacji usług albo towarów, jako pochodzących od konkretnej firmy. Wymogi prawne regulujące zagadnienie znaku towarowego przeszły pewną ewolucję. Jeszcze jakiś czas temu znak towarowy musiał być możliwy do przedstawienia graficznego. Za znak towarowy mogło zostać uznane w związku z tym głównie słowo, logo lub etykieta. W tym zakresie zostały wprowadzone istotne zmiany, zniesiony został bowiem wymóg, aby znak towarowy był przedstawiony w formie graficznej. Zmiany te wynikały między innymi z faktu, że rozwijająca się technologia umożliwia obecnie przedstawianie oznaczeń produktów bądź usług w sposób pozwalający na ich właściwą identyfikację a jednocześnie odbiegający od tradycyjnej formy graficznej… Przy czym należy również pamiętać, że podstawowe funkcje znaku towarowego nie uległy, mimo wielu modyfikacji w tym obszarze, żadnym zmianom. Przede wszystkim chodzi bowiem o zabezpieczenie marki przed kradzieżą, kopiowaniem oraz nieuczciwym naśladownictwem, a także zapewnienie klienta o autentyczności kupowanego produktu bądź usługi. Najczęściej spotykane znaki towarowe to: znaki występujące w formie graficznej np.: symbol, logo, ornament, rysunek, emblemat bądź inne zestawienia kolorystyczne; znaki występujące w formie słownej np.: nazwa, wyraz, slogan reklamowy lub po prostu zestawienie liter; znaki występujące w formie słowno - graficznej np.: logo z elementami literowymi bądź słownymi czy rysunek z elementami słownymi bądź literowymi. znaki występujące w formie wyłącznie przestrzennej (kształt towaru lub opakowania). Analizując tematykę znaku towarowego, warto zahaczyć o problematykę symbolu TM umieszczanego obok znaku towarowego, który w praktyce budzi wiele nieporozumień i kontrowersji. Tymczasem symbol ten oznacza jedynie, że w danym przypadku mamy do czynienia ze znakiem towarowym. Umieszczenie tego znaku nie oznacza jednak, że podlega on szczególnej ochronie prawnej. Symbol TM przy znaku może zatem zostać umieszczony przez każdego, kto ma na to ochotę. Zdecydowanie lepszym sposobem ochrony znaku towarowego jest jego zastrzeżenie w Urzędzie Patentowym. Pozytywna decyzja UP pozwoli na używanie przy znaku towarowym symbolu ®. Symbol ten, stanowi uniwersalne (stosowane na całym świecie) oznaczenie zastrzeżonych i podlegających pełnej ochronie prawnej znaków towarowych. Jak to jest w innych krajach można przeczytać np. tutaj: https://www.assura.pro/ Każdy przedsiębiorca, działający na terytorium państwa polskiego, może zdecydować się na zastrzeżenie swojego znaku towarowego. Zastrzeżenie znaku polega na zgłoszeniu i zarejestrowaniu go w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. Po wypełnieniu odpowiedniego wniosku UP bada, czy wszystkie wymagane dokumenty zostały przez wnioskodawcę prawidłowo wypełnione, a także czy nie zachodzą tzw. bezwzględne przesłanki odmowy zarejestrowania znaku towarowego. Natomiast w przypadku, gdy znak towarowy zostanie zarejestrowany, podlega publikacji w tzw. Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP). Od tego momentu (tj. opublikowania znaku w Biuletynie Urzędu Patentowego) zaczyna biec tzw. okres sprzeciwowy. Jeśli żaden podmiot nie zgłosi sprzeciwu do rejestracji danego znaku, wówczas wnioskodawca otrzymuje pozytywną decyzję warunkową. Po dokonaniu stosownej opłaty, przyznane zostaje prawo ochronne na dany znak towarowy. Takie prawo ochronne znaku towarowego trwa 10 lat od chwili zgłoszenia wniosku. Warto podkreślić, że znak towarowy może być chroniony bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, poprzez przedłużanie ochrony o kolejne dekady. Na zakończenie należy zaznaczyć, że nie każde oznaczenie towaru bądź usług może uzyskać ochronę. Zgodnie ustawą prawo własności przemysłowej (art. 1291) nie będzie udzielona ochrona na oznaczenie, które nie może być uznane za znak towarowy. Podstawową funkcją znaku towarowego jest bowiem jego indywidualizacja i zapewnienie odróżnienia usług czy towarów oferowanych przez danego przedsiębiorcę od usług i towarów innych przedsiębiorców. W związku z tym, w przypadku gdy oznaczenie nie spełnia tej właśnie funkcji, nie może być uznane za podlegający pełnej ochronie prawnej znak towarowy.
 2. Współczesne czasy stawiają przed konsumentami szczególne wymagania. Jedną z najnowszych zdobyczy cywilizacyjnych jest bankowość elektroniczna. Możliwość zrobienia zakupów, regulowania zobowiązań finansowych czy też popłacenia bieżących rachunków, bez konieczności wychodzenia z domu jest dla przeciętnego konsumenta nie tylko niezwykle wygodna ale również pozwala oszczędzić bardzo dużo - niezwykle cennego – czasu. Dlatego też konsumenci, bombardowani reklamami konkurujących ze sobą banków, prędzej czy później dokonują wyboru placówki, której powierzają swoje pieniądze. Decyzja o wyborze banku powinna być jednak bardzo dobrze przemyślana. Należy zorientować się przede wszystkim czy bankowość elektroniczna oferowana przez dany bank jest w pełni profesjonalna i zabezpieczona. Ataki przestępców na konta elektroniczne są niestety coraz częstsze. Przestępcy nie ustają w próbach włamań, wprowadzania wirusów i przechwytywania środków zgromadzonych na takich kontach. Bardzo ważne jest aby wybrany bank był zawsze o jeden krok przed włamywaczami, tylko w ten sposób klient bowiem może czuć się spokojny o swoje pieniądze… W roku 2017 ilość kont osobistych w polskich bankach przekroczyła 31 milionów! Liczba ta jednocześnie stale rośnie. Jest to zatem niezwykle łakomy kąsek dla przestępców, trzeba mieć tego pełną świadomość. Dobry bank, dbający o bezpieczeństwo swoich klientów, na bieżąco prowadzi aktualizację, prace konserwacyjne i informuje swoich klientach o potencjalnych zagrożeniach (dlatego ważne, jest aby nie lekceważyć komunikatów bezpieczeństwa wysyłanych przez bank i się do nich stosować). Mimo to zdarzają się sytuacje, gdy dochodzi do kradzieży środków finansowych z kont. Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, bank ma obowiązek dołożenia należytej staranności w celu zabezpieczenia przechowywanych środków pieniężnych. Ponadto, warto zaznaczyć, że zgodnie z treścią przepisu art. 56 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, bank ma prawo przekazać środki na inny rachunek bankowy (czyli wykonać transakcję płatniczą) jedynie przy autoryzacji tej transakcji przez płatnika. W przypadku braku autoryzacji takiej transakcji, bank ma bezwzględny obowiązek niezwłocznego dokonania zwrotu całej sumy transakcji i przywrócenia poprzedniego stanu rachunku. Przytoczone przepisy wskazują jednoznacznie na odpowiedzialność banku za środki finansowe zgromadzone przez posiadaczy rachunków bankowych. Natomiast w praktyce banki często stoją na stanowisku, że okradziony w ten sposób konsument powinien dochodzić roszczeń od podmiotu bądź osoby, która jest sprawcą przestępstwa (czyli dopuściła się dopuściła się kradzieży). Rozwiązanie stosowane przez banki jest na ogół niekorzystne dla konsumentów. Podmioty dokonujące grabieży środków bankowych korzystają z serwerów, które znajdują się daleko, bardzo często w egzotycznych miejscach. W związku z tym, wystąpienie z powództwem w Polsce jest niezwykle trudne i skomplikowane, a nawet w przypadku uzyskania satysfakcjonującego wyroku, prowadzenie postępowania egzekucyjnego za granicą może być po prostu nieskuteczne. Z kolei wszczęcie postępowania zagranicą wiązałoby się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów związanych z tym postępowaniem, w tym kosztów zatrudnienia profesjonalnego pełnomocnika. Problematyką tą zajęły się polskie sądy, w myśl najnowszego orzecznictwa, w razie kradzieży środków finansowych z konta, konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia zwrotu utraconych środków od banku, który prowadził rachunek bankowy. Procedurę należy zacząć od złożenia reklamacji w banku. Niestety, często reklamacje nie są uznawane. Banki stoją na stanowisku, że klient jest niewystarczająco ostrożny i swoim niefortunnym działaniem przyczynił się do utraty swoich pieniędzy. Dotyczy to sytuacji, gdy na przykład na komputerze konsumenta zainstalowane zostało niesprawdzone oprogramowanie albo klient kliknął w link przesłany w fałszywej wiadomości mailowej… Więcej nt podobnych sytuacji na rynku szwajcarskim znajdziecie tutaj: https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch/lebensversicherung-als-kreditsicherheit Tymczasem według sądów (m.in. wyrok Sądu Okręgowego w łodzi z dnia 15 stycznia 2016 roku, sygn. akt IC 307/15; wyrok Sądu Okręgowego z dnia 8 lutego 2016 roku, sygn. akt IC 1908/14)) to banki, jako instytucje zaufania publicznego, zobowiązane są do dołożenia szczególnej staranności i właściwego zabezpieczenia powierzonych mu przez klientów środków finansowych. Ponadto sądy wskazały, że to na bankach spoczywa obowiązek właściwego zabezpieczenia transakcji płatniczych. W ocenie sądów ponadto, w przypadku kradzieży z rachunku bankowego podmiotem poszkodowanym jest bank a nie konsument. Gdyż na podstawie umowy o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, bank staje się dysponentem środków finansowych, a klientowi przysługuje wymagalna wierzytelność względem banku o niezwłoczną wypłatę środków na zlecenie. W tej sytuacji należy przyjąć że wyłudzenie pieniędzy z rachunku, powoduje powstanie szkody po stronie samego banku a nie klienta. Warto również zaznaczyć, że wskazana wyżej linia orzecznicza podtrzymana została przez Sąd Najwyższy (Wyrok z dnia 17 stycznia 2018 roku; sygn. V CSK 141/17). Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem polskich sądów w tego typu przypadkach, to bank w toku procesu musi udowodnić, że do kradzieży środków z rachunku doszło z uwagi na działania posiadacza rachunku bankowego…
 3. Płacę 1000 zł podatku dochodowego a potem jako że mam 3 dzieci odbieram na dwoje z nich również 1000 zł z 500+. To po co pytam sie jest pośrednik w postaci Rządu? Nie lepiej obniżyć podatki wszystkim zamiast brać i dawać socjal?
 4. Inwestowanie w nieruchomości

  Już jest za późno na to. Przy najbliższej recesji która stoi u bram ceny nieruchomości polecą w dół.
 5. Niestety w większości to my panie mamy problem z hormonami a wynika to właśnie z nadczynności lub niedoczynności tarczycy. Także badać się drogie panie co jakiś czas, oczywiście dodatkowo mammografia i cytologia.
 6. ING Bank jest bardzo popularny w urzędach i szkołach. Świetnie z nimi współpracuje. Napisałabym nawet że bardziej leży im klient biznesowy i urzedniczy niz indywidualny. Dlaczego? A choćby głośna afera z zajęciem konta na wniosek urzędu za niezapłacony mandat. Reakcja natychmiastowa i już blokowane sa środki na twoim koncie. Wisienką na torcie jest że taki przelew przez zajęcie wierzytelności do wierzyciela kosztuje w ING 30 zł a opłata egzekucyjna to aż 150 zł które z konta także ci zniknie. Czyli jak nie zapłacisz 100 zł mandatu w terminie a jakiś urząd zablokuje ci przez bank konto to w ING zapłacisz za to dodatkowo 180 zł.
 7. Jak świecisz w BIK a z komornikiem na pewno to do banku nie ma po co iść a juz napewno po kredyt
 8. Prawo jazdy

  Zależy co oblałaś - 30 zł za teoretyczny i 140 zł za praktyczny kategoria B. Czyli poćwicz i weż kasę
 9. Najlepsze promocje bankowe

  Millennium też ma niby promocję: "Płać kartą lub BLIKIEM i odbierz nawet 60 zł premii miesięcznie przez 6 miesięcy – to nawet 360 zł dla Ciebie! Jak to działa? Po prostu otrzymujesz premię 2% płatności kartą do konta (do 30 zł miesięcznie) oraz 5% płatności BLIKIEM (do 30 zł miesięcznie). Konto w Promocji możesz otworzyć do 04.07.2016" Co z tego jak za rachunek bez wpłaty 1000 zł miesięcznie trzeba płacić 8 zł na miesiąc a jak nie zrobisz 5 transakcji bezgotówkowych to skubną nas jeszcze na 7 zł. za kartę + jeszcze na chama pchają ubezpieczenie karty na 3,99 zł które niby można potem wyłączyć ale jak zapomnisz to...
 10. Ostatnio podczas sondy któregoś z banków okazało się, że Polska znajduje się na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o oszczędzanie. Tylko 43% Polaków zdeklarowało się, że mają oszczędności. Porównując z innymi krajami, ponad połowa, bo aż 58% Europejczyków ma oszczędności. Najwięcej Luksemburg-81% i Holandia -75%. My zajęliśmy miejsce ostatnie, jeszcze za Rumnią-44% i Turcją-48%. Niestety takie informacje nie są zadawalające, szczególnie, że nie chodzi w naszym kraju o problem łatwego wydawania pieniędzy, ale o to, że w coraz większej mierze więcej wydajemy, niż zarabiamy. U nas największy problem to systematyczność. Jedynie 17% badanych odkłada regularnie. Inni odkładają raz, na jakiś czas, kiedy mają chwilowy, dodatkowy przypływ gotówki. Niestety większość osób narzeka na nieprzewidziane wydatki. Radząc sobie z codziennym budżetem, nagle pojawiają się rzeczy, na które nie mamy wpływu. Chcielibyśmy odłożyć, ale niestety kolejna sytuacja losowa i nie ma takiej możliwości. Program 500+ być może będzie szansą na to, że więcej osób zacznie oszczędzać. Chcąc bowiem zapewnić dzieciom lepszą przyszłość, pieniądze z programu nie będą wydawane, ale właśnie odkładane. Taką chęć wykazuje aż 27% badanych. Dla pozostałych zostają pożyczki na dowód jak te z zestawienia... Jak więc widzimy kwestia oszczędzania w Polsce mocno szwankuje. Jest problem, ale niestety bardzo często nie jest on zależny od nas samych. W wielu województwach ludzie zarabiają tak, że nie stać ich nawet na godne życie. Więc gdzie tu mowa o oszczędzaniu? Skąd wziąć, jeśli większość nadal pracuje za najniższą krajową?
 11. Podaj więcej szczegółów, jakie usługi bedziesz prowadzić? Fryzjer w necie nie będzie się reklamował natomiast sklep internetowy już jak najbardziej...
 12. Pytanie do fachowców: Czy oglądając i słuchając najnowszych wiadomości odnosnie spadku wartości akcji spółek w Chinach i zablokowaniu przez chiński rząd obrotu akcjami prawie 3000 spółek nie nachodzi was podejrzenie nadchodzącego większego krachu i zapaści na chińskim rynku? Czy to aby nie pociągnie za sobą inne kraje w sumie w Europie też nie mamy za ciekawie z problemami Grecji. Wydaje mi się że wielcy gracze już zabierają zabawki z giełdy: http://www.pozyczka.plus/20150710115/Pieni%C4%85dze/gwaltowny-odplyw-kapitalu-ze-swiatowych-gield.html Ciekawe jak to będzie wyglądało po wakacjach bo jesień zapowiada się na rynkach gorąco i nie mówię tutaj o pogodzie...
 13. Pożyczka w LendOn

  Ha ha niby pierwsza pożyczka z 0% a na dole maczkiem: "Reprezentatywny przykład: Opłata rejestracyjna: 0,01 PLN; całkowita kwota pożyczki 500 PLN; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie 0%; opłata przygotowawcza 0%; opłata administracyjna 151 PLN; całkowita kwota do zapłaty 651,01 PLN; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 2379,9%" Czyli opłata administracyjna 151 zł - NIE BRAĆ TAM!
 14. Jak zapewnie każdy wie, wraz z nowym rokiem, trudniej będzie się ubiegać o kredyt hipoteczny, a więc Ci, marzący o własnym ,,M”, mają przed sobą nie lada wyzwanie, by taki kredyt otrzymać. Jak wiadomo, do tej pory, wkład własny wynosił zaledwie 5%. Była więc to taka suma, której większości udało się uzbierać lub ją mieć. Wraz z początkiem 2015 roku, takie kredyty są zabronione, bowiem minimalny koszt wkładu własnego wynosi 10%. Te osoby, które mają część oszczędności, są w stanie pieniądze od banku otrzymać. Co zaś z tymi, którzy chcą własny dom, a nie mają aż tylu pieniędzy? Z pomocą przychodzi budowa systemem gospodarczym przez wiele lat i posiłkowanie się kredytami gotówkowymi. Marża i koszty takich kredytów są wyższe ale jak się nie ma co się lubi to chociaż warto zacząć z tym co możemy dostać. Porównanie kredytów gotówkowych mozna przejrzeć np. tutaj: https://pozyczkana.pl/zestawienie-pozyczek-online-na-luty-2015 Z zestawienia widać że poważne banki odeszły od prowizji ponad 5% które bardzo zniechęcały klientów przed zaciąganiem pożyczek online i kredytów bankowych.
 15. Banki są sprawdzane, banki przechodzą różnego rodzaju testy wytrzymałościowe, w końcu banki muszą wdrażać programy naprawcze, jeśli ich funkcjonowanie pozostawia wiele do życzenia. Dziś chcielibyśmy przedstawić Państwu informacje dotyczące stress testów, które zostały przeprowadzone przez Europejski Bank Centralny, mający na celu sprawdzić kondycję kilkudziesięciu europejskich banków. Jakie wyniki? Co z programem naprawczym? Komisja Nadzoru Finansowego dnia 26.10.2014 roku ukazała wyniki dotyczące stress testów. Aż 25 europejskich banków nie zaliczyło testów, 13musi rozpocząć program naprawczy, w Polsce dwa- Getin Noble Bank i BNP Paribas Bank Polska nie zaliczyły testów wypłacalności. W artykule tym chcielibyśmy właśnie skupić się na kondycji banków na rynku polskim. Jeśli chodzi o Getin Noble, współczynnik wypłacalności wyniósł 7,9% na 8% wymaganych, a więc niewiele zabrakło, by można było mówić o zwycięstwie. Jeśli chodzi zaś o BNP Paribas Polska jego współczynnik wypłacalności wyniósł 4,71% na 5,5% wymaganych. Jak to wygląda, jeśli weżmiemy pod uwagę kwoty? 262,5mln złotych niedoboru kapitału w Getin Noble i 135,38mln złotych dla BNP Paribas. Na szczęście banki są bezpieczne, bo pierwszy uzyskał zgodę na zaliczenie do kapitału podstawowego, drugi zaś w 2014roku został dokapitalizowany kwotą 228,5mln złotych. A jak wyglądała sytuacja innych banków? Które okazały się być najlepsze? W czołówce znalazł się Bank Pekao, który uzyskał współczynnik wypłacalności 17,76%. Drugi był Bank Handlowy-16,44%, a trzeci ING Bank Śląski- 14,85%. O parabankach można przeczytać np. tutaj: http://www.zpetlikredytowej.pl/kilka-wybranych-pozyczek-bez-krd-na-listopad-grudzien-2014 Po co te stress testy? Jaki był cel ich wykonania? Tak naprawdę chodziło o to, by sprawdzić, czy banki, jakie działają są odporne na wszelkiego rodzaju kryzysy, jakie miały chociażby miejsce w roku 2008-2009. Jeśli spojrzeć na sytuację dla całej Europy, na 130 badanych placówek, 25 oblało stress testy. Zabrakło 25mld euro, by w razie nawrotu kryzysu, współczynnik wypłacalności nie spadł poniżej 5,5%. Część banków już od początku zdecydowało się na naprawy aktywów, inni mają dwa tygodnie, by przedstawić programy mające na celu naprawienie sytuacji. Nie jest więc tak żle, jak się wcześniej spodziewano.
×