Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'kredyt'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Aktualności
  • Aktualności i wydarzenia
 • Szukam pomocy finansowej
  • Chcę wyjść z pętli zadłużenia
 • Pomogę finansowo lub prawnie
  • Pomoc bezinteresowna
 • Opinie klientów
  • Banki
  • SKOK-i
  • Parabanki, firmy i instytucje finansowe
 • Kredyty i pożyczki
  • Kredyty gotówkowe
  • Kredyty mieszkaniowe
  • Kredyty samochodowe
  • Kredyty konsolidacyjne
  • Kredyty studenckie
  • Kredyty dla firm i przedsiębiorstw
  • Karty kredytowe
 • Konta i lokaty
  • Konta bankowe
  • Konta oszczędnościowe
  • Lokaty
 • Karczma
  • Ogólnie o finansach i nie tylko
 • Opinie pracowników
  • Opinie byłych i obecnych pracowników

Found 36 results

 1. Banki niestety często nie rozumieją tej potrzeby i piętrzą problemy, a pożyczka od osób prywatnych to zwykle duże ryzyko… Dlatego od 15 lat z powodzeniem pomagamy naszym klientom w sfinansowaniu ich potrzeb Oferujemy Finansowanie hipoteczne, oddłużanie nieruchomości dla osób prywatnych i FIRM - Spłacamy wszelkie zadłużenia tj. komorników, windykacje, hipoteki prywatne i bankowe oraz wszelkie inne zobowiązania - Finansujemy mieszkania, domy, działki i grunty rolne - Nie sprawdzamy biku, dochodów oraz wpisów w bazach - Spłatę rozłożymy na dogodne raty lub zastosujemy odroczenie w płatności - Nie pobieramy zaliczek i opłat wstępnych - Zapewniamy bezpieczeństwo każdej transakcji - W ofercie posiadamy także leasing nieruchomości nawet do 10 lat OBSŁUGUJEMY KLINETÓW I DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI Czynniki wyróżniające naszą ofertę: - Zabezpieczenie tylko na hipotece - Najszybszy czas realizacji i wypłaty - Pomoc w przygotowaniu dokumentów na każdym etapie współpracy - Elastyczność oferty w zakresie warunków spłaty - Jasne warunki umowy bez „gwiazdek i drobnego druku” - Żadnych ukrytych kosztów - Szeroki przedział kwotowy Dodatkowe korzyści dla Państwa wynikające z podjętej współpracy: - Specjalizujemy się w procesach restrukturyzacji i oddłużaniu nieruchomości - Na życzenie klienta dokonujemy szybkiego zakupu nieruchomości - Na życzenie klienta pokryjemy koszt umowy notarialnej - Nie weryfikujemy Państwa baz w BIK, BIG, KRD, ERIF i innych - Akceptujemy/spłacamy zajęcia komornicze, hipoteki i prywatne zobowiązania - Wszyscy nasi klienci otrzymują bezpłatne konsultacje i pomoc prawną - Każdego klienta traktujemy indywidualnie i z należytą starannością FIRMA ZAJMUJE SIĘ TYLKO FINANSOWANIEM I POŻYCZKAMI FORMĄ ZABEZPIECZNIA POD HIPOTEKĘ Tel: 792 422 840
 2. Problem przewlekłości postępowania jest zjawiskiem dość powszechnym w polskiej rzeczywistości prawnej. Postępowania sądowe bądź postępowania przygotowawcze trwają czasami wyjątkowo długo, co często wywołuje negatywny odbiór społeczny. Tymczasem w myśl art. 45 ust. 1 Konstytucji „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Ujęcie w Konstytucji zapisu dotyczącego zasad prowadzenia postępowania sądowego dowodzi rangi tego prawa. Zagadnienie to zostało uszczegółowione w ustawie o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym, prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki z dnia 17 czerwca 2004 roku. Przepisy tej ustawy dają silna podstawę do podjęcia działań, w tym wszczęcia kontroli przebiegu oraz sprawności postępowania, w przypadku wystąpienia (w odczuciu strony) przewlekłości postępowania. W myśl obowiązujących przepisów strona może zatem wnieść skargę o stwierdzenie, że w toku postępowania doszło do naruszenia jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. W tym miejscu należy zaznaczyć, że prawo takie przysługuje stronie, jeżeli postępowanie sądowe mające doprowadzić do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie, trwa dłużej niż jest to niezbędne dla wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych. Skargę na przewlekłość postępowania można wnieść również na etapie postępowania egzekucyjnego czy też przygotowawczego (śledztwa bądź dochodzenia). Przy czym (co do zasady), skargi na przewlekłość postępowania nie są dopuszczalne w sprawach dotyczących: wykonywania orzeczeń w postępowaniu karnym, przestępstw skarbowych, wykroczeń, kar porządkowych, środków przymusu, które prowadzą do pozbawienia wolności, (chyba że skarga dotyczy zadośćuczynienia, nawiązki orzeczonej na rzecz pokrzywdzonego albo obowiązku naprawienia szkody). Badanie zasadności skargi na przewlekłość postępowania jest jednak zadaniem trudnym i wymagającym. Sąd w szczególności musi wziąć pod uwagę w szczególności prawidłowość i terminowość wszystkich podejmowanych przez sąd czynności w toku postępowania albo zbadać czynności podejmowane przez prokuratora (prowadzącego bądź nadzorującego postępowanie przygotowawcze) prowadzone w celu zakończenia postępowania przygotowawczego, albo czynności podejmowane przez komornika sądowego, w celu właściwego przeprowadzenia egzekucji. JAk to wyglada w Szwajcarii możecie Państwo znaleźć zb. hier. Badając ewentualną przewlekłość postępowania, sąd uwzględnia cały dotychczasowy przebieg danego postępowania (tj. od momentu wszczęcia, aż do czasu rozpoznania skargi), a także charakter sprawy; poziom jej skomplikowania oraz prawnej i faktycznej zawiłości; a także zachowanie się stron - w szczególności strony, która taką przewlekłość zarzuciła oraz znaczenie samej sprawy dla skarżącego. Sądem właściwym do rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania, jest sąd przełożony nad danym sądem. Natomiast sądem właściwym do rozpoznania skargi, związanej z zarzutem przewlekłości postępowania egzekucyjnego (albo innego postępowania, które dotyczy wykonania orzeczenia sądu) jest sąd okręgowy, w okręgu którego prowadzona jest egzekucja (albo wykonywane są inne czynności). W przypadku, gdy skarga dotyczy przewlekłości na etapie postępowania przygotowawczego, wówczas do jej rozpoznania właściwy będzie sąd przełożony nad sądem właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy. Warto zaznaczyć, że skarga na przewlekłość postępowania powinna spełniać ogólne wymagania przewidziane dla pisma procesowego, czyli zawierać imię i nazwisko (albo nazwę) stron oraz ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie sądu, do którego jest skierowana; oznaczenie rodzaju pisma; treść wniosku, a także przytoczenie dowodów i okoliczności uzasadniających żądanie oraz podpis strony (albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika) i wymienienie załączników. Ważne ponadto jest, aby wskazać sygnaturę akt sprawy, której dotyczy problem przewlekłości. Po rozpoznaniu skargi sąd stwierdza, czy w postępowaniu, którego skarga dotyczyła, rzeczywiście nastąpiła przewlekłość postępowania, a zatem wniesienie skargi było uzasadnione. Ponadto, z urzędu albo na żądanie skarżącego, sąd zaleca podjęcie odpowiednich czynności wskazując przy tym termin do ich podjęcia. Przy czym, zalecenia sądu rozpoznającego skargę nie mogą wkraczać w zakres merytoryczny sprawy! Uwzględniając skargę, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa (albo od danego komornika - jeśli przewlekłość nastąpiła na etapie postępowania egzekucyjnego) kwotę w wysokości od 2000 zł do 20 000 złotych.
 3. Pokwitowanie pieniężne pozwala na skuteczne zabezpieczenie się przed nieuczciwym kontrahentem. Najprościej mówiąc jest to pisemne potwierdzenie przyjęcia świadczenia pieniężnego. W praktyce pokwitowanie spełnia zatem bardzo ważną rolę, przede wszystkim jako zabezpieczenie przez ewentualnymi, dalszymi roszczeniami ze strony wierzyciela. Stanowi ono bowiem dowód faktycznego wykonania zobowiązania, a zatem i zwolnienia z długu. Uprawnienie dłużnika do uzyskania pokwitowania wynika bezpośrednio z art. 462 § 1 kodeksu cywilnego, w myśl którego dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że strony umówiły się inaczej (art. 462 § 3). Pokwitowanie może stanowić zatem także potwierdzenie spłaty raty kredytu, uiszczenia przedpłaty, alimentów albo pożyczki pieniężnej itd. Dłużnik może zatem domagać się pokwitowania pieniężnego w każdym przypadku, gdy elementem zawartej umowy jest pieniądz oraz niemożliwe jest otrzymanie paragonu bądź faktury. Warto ponadto zaznaczyć, że z pokwitowaniem wiążą się także korzystne domniemania dotyczące spełnienia świadczeń okresowych czy też zapłaty odsetek. Pokwitowanie pieniężne wymaga formy pisemnej. Przy czym nie musi być sporządzone własnoręcznie (może być to np. wydruk komputerowego wzoru). Wymaga jednak własnoręcznego podpisu wierzyciela oraz daty i miejsca spełnienia świadczenia a także kwoty świadczenia i oznaczenia w sposób nie budzący wątpliwości dłużnika i wierzyciela (można osoby wskazać z imienia nazwiska bądź za pomocą cech pozwalających na identyfikację np. numer dowodu osobistego albo numer PESEL). Poza tym, należy również pamiętać w pokwitowaniu o podstawie świadczenia dokonanego przez dłużnika (np. umowa). Ponadto trzeba zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, przy czym warunkiem jest posiadanie przez niego interesu prawnego (art. 462 §2 k.c.). Przykładem może być żądanie pokwitowania w formie aktu notarialnego. Pokwitowanie jest zatem jedną ze skutecznych metod zabezpieczenia się dłużnika, który wykonuje zobowiązanie, przed ewentualnymi, bezprawnymi roszczeniami wierzyciela. W myśl obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego, spełnienie przez dłużnika świadczenia do którego się on zobowiązał skutkuje zwolnieniem go z obowiązku. W praktyce istnieją sytuacje związane np. ze złą wolą wierzyciela, polegające na tym że w stosunku do dłużnika, który spełnił swoje świadczenie, może zostać skierowane roszczenie wierzyciela o wykonanie umowy. W takim przypadku, zgodnie z obowiązującą (art. 6 k.c.) zasadą rozkładu ciężaru dowodu, to dłużnik ma obowiązek wykazania, że swoje zobowiązanie rzeczywiście już spełnił – wbrew twierdzeniom wierzyciela. Jak to jest z pokwitowaniami w innych krajach np. w Szwajcarii znajdziecie np. tutaj: https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch/konsumentenkredit-als-ein-kredit-fuer-autokauf W takiej sytuacji bardzo przydatnym środkiem dowodowym będzie zatem pokwitowanie. Jest to bowiem pisemne oświadczenie wierzyciela, w którym stwierdza on sam, iż rzeczywiście otrzymał świadczenie w części bądź całości. Uprawnienie do domagania się pokwitowania, wynika wprost z obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego. W związku z tym, wierzyciel ma co do zasady obowiązek spełnić żądanie pokwitowania przez dłużnika. Istnieją jednak przypadki, gdy wierzyciel może odmówić wydania pokwitowania. Dotyczą one np. sytuacji, w których żądanie pokwitowania jest sprzeczne z przyjętym zwyczajem bądź w przypadku gdy żądanie takie okaże się sprzeczne ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem prawa albo z zasadami współżycia społecznego (np. gdy dłużnik domaga się pokwitowania w formie aktu notarialnego wyłącznie w celu sprawienia wierzycielowi problemów związanych z koniecznością organizacji wizyty u notariusza). Natomiast we wszystkich innych przypadkach, jeśli wierzyciel bezpodstawnie odmówi wydania pokwitowania, dłużnik ma prawo albo powstrzymać się od spełnienia świadczenia albo ewentualnie może złożyć przedmiot świadczenia po prostu do depozytu sądowego.
 4. Koniec z brakiem pieniędzy! Nasza pożyczka hipoteczna dla firm i rolników toinnowacyjne rozwiązanie, które gwarantuje sukces każdemu przedsiębiorcy.Oszczędzisz wiele energii, czasu i osiągniesz, to o czym wszyscy marzą – realizacjępotrzeb Twojej firmy i niezależność finansową. Wystarczy, że rozpoczniesz z namiwspółpracę. Już dzisiaj dołącz do firm i gospodarstw rolnych, które zrealizowały swojemarzenia. Sprawdź teraz!Czynniki wyróżniające naszą ofertę:- zabezpieczenie tylko na hipotece (wpis w dziale IV księgi wieczystej, tak jak w banku)- najniższy koszt umowy od 18% rocznie- najszybszy czas realizacji i wypłaty- pomoc w przygotowaniu dokumentów na każdym etapie współpracy- elastyczność oferty w zakresie warunków spłaty- jasne warunki umowy bez „gwiazdek i drobnego druku”- żadnych ukrytych kosztów- szeroki przedział kwotowy ( od 50.000 zł do 2.000.000 zł)Dodatkowe korzyści dla Państwa wynikające z podjętej współpracy:- Specjalizujemy się w procesach restrukturyzacji i oddłużaniu nieruchomości- Na życzenie klienta dokonujemy szybkiego zakupu nieruchomości- Na życzenie klienta pokryjemy koszt umowy notarialnej- Nie weryfikujemy Państwa baz w BIK, BIG, KRD, ERIF i innych- Akceptujemy/spłacamy zajęcia komornicze, hipoteki i prywatne zobowiązania- Wszyscy nasi klienci otrzymują bezpłatne konsultacje i pomoc prawną- Każdego klienta traktujemy indywidualnie i z należytą starannościąTelefon kontaktowy: 792 422 840https://www.pozyczkapodhipoteke.com Email: Mateusz.skrzypczak@pozyczkapodhipoteke.com
 5. Bezpłatna pomoc dla osób zadłużonych: - otrzymałeś/aś nakaz zapłaty, wyrok lub pozew o zapłatę i nie wiesz jak się bronić? - w Twojej skrzynce pocztowej pojawił się list od komornika? - nęka Cię firma windykacyjna? Zadzwoń lub napisz do nas! - 514-547-991 lub wiadomość prywatna
 6. SPRAWDŹ SZYBKIE POŻYCZKI kliknij w link i złóż wniosek http://prywatna.net.pl
 7. Pomożemy

  Witaj! Sprawdź szybkie pożyczki!!!! Kliknij link i złóż wniosek już teraz. http://prywatna.net.pl
 8. Witam, Chciałabym prosić Was o poradę. Wraz z mężem chcielibyśmy wziąć kredyt na nowe mieszkanie (wartość nieruchomości ok 270 000 zł). Niestety mamy też stare zobowiązania na łączną kwotę ok. 150 000 zł. Chcielibyśmy to wszystko razem skonsolidować i w sumie wziąć ok 510 000 kredytu, tak by mieć tylko jedną ratę kredytu (okres spłaty możliwie jak najdłuższy). Niestety nie mamy wkładu własnego, jednakże mąż ma mieszkanie o wartości ok. 240 000 zł, które chcielibyśmy użyć jako zabezpieczenie. Mamy ma umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy jesteście w stanie doradzić jak to ugryźć? Od czego zacząć? Czy w ogóle możemy liczyć na taki kredyt? Jesteśmy młodym małżeństwem (31 i 29 lat).
 9. Każdy człowiek w pewnych sytuacjach życia codziennego staje się Konsumentem. W myśl obowiązującego bowiem prawa, konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Nie jest zatem konsumentem ani osoba prawna ani jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Konsumentem nie jest również osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej - przy czym czynność ta związana jest bezpośrednio z prowadzoną przez daną osobę działalnością gospodarczą lub zawodową. W związku z tym, poprzez normalną aktywność, człowiek staje się konsumentem (często wręcz nieświadomie) i automatycznie podlega reżimowi prawnemu regulującemu zagadnienia związane z problematyką ochrony praw konsumenta. Kredyt konsumencki jest jednym z takich obszarów. Problematyka ta uregulowana jest w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. 2011 Nr 126 poz. 715 Zgodnie z treścią artykułu 3 ustawy, przez umowę o tzw. kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości maksymalnej, nie przekraczającej 255 550 zł (bądź równowartość tej kwoty w walucie obcej), który kredytodawca w zakresie prowadzonej działalności albo udziela konsumentowi albo daje konsumentowi przyrzeczenie udzielenia takiego kredytu w przyszłości. Najogólniej mówiąc, w myśl obowiązującej ustawy o kredycie konsumenckim, umową o kredyt konsumencki jest zatem: umowa pożyczki, umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego, umowa tzw. kredytu odnawialnego, umowa o odroczeniu terminu spełnienia świadczenia pieniężnego (w przypadku gdy konsument jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z odroczeniem) umowa o kredyt, na podstawie które kredytodawca zaciąga zobowiązanie w stosunku do osoby trzeciej, natomiast konsument zobowiązany jest do zwrotu kredytodawcy spełnionego przez niego świadczenia. Zgodnie z artykułem 30 ustawy o kredycie konsumenckim, umowa o taki kredyt powinna zawierać następujące informacje: dane konsumenta, dane kredytodawcy (oraz ewentualnego pośrednika kredytowego), wskazanie rodzaju kredytu, wskazanie czasu obowiązywania kredytu oraz całkowitej kwoty kredytu, wskazanie rocznej rzeczywistej stopy oprocentowania (tzw. RRSO), wskazanie całkowitej stopy oprocentowania kredytu, wskazanie całkowitej kwoty do zapłaty, dotyczące zasad i obowiązujących terminów spłaty kredytu i płatności odsetek, wskazanie ewentualnych innych kosztów, które zobowiązany jest ponieść konsument (np. opłat, ubezpieczenia czy prowizji), związane z zaległościami w płatnościach, związane z obowiązkiem poniesienia przez konsumenta ewentualnych opłat notarialnych, sposobu zabezpieczenia kredytu, prawa do odstąpienia przez konsumenta od umowy, zasad spłaty kredytu przed terminem, zasad prowizyjnych związanych z wcześniejszą spłatą kredytu, roszczenia przysługujące konsumentowi przeciwko kredytodawcy, zasady polubownego (pozasądowego) rozstrzygania sporów wskazanie właściwego organu nadzoru w sprawach ochrony konsumentów Należy pamiętać, że podjęcie decyzji o zawarciu umowy kredytowej powinno być zawsze w pełni przemyślane i świadome. Każda umowa stanowi bowiem poważne, faktyczne zobowiązanie dla domowego budżetu. Zdarzają się również sytuacje, ze refleksja przychodzi jednak dopiero po podpisaniu takiej umowy. Ustawodawca przewidział taką możliwość i przyznał konsumentowi tzw. prawo do odstąpienia od umowy. Warto zaznaczyć, że konsument może skorzystać z tego prawa w ciągu 14 dni od momentu jej zawarcia – bez podania przyczyny odstąpienia. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, kredytobiorca będzie zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dotychczas opłat. Warto ponadto zaznaczyć ponadto, że Ustawa o kredycie konsumenckim daje konsumentowi prawo do wcześniejszej spłaty kredytu, przy czym w niektórych przypadkach wiąże się to z ewentualnym naliczeniem przez kredytobiorcę prowizji, jednak nie przekraczającej maksymalnie 1% spłacanej części kredytu. Jak to wygląda w innych krajach? Zainteresowanych odsyłam na stronę na temat kredytów konsumenckich za granicą: https://www.bqv.ch/kredit-fuer-azubis-mit-geringem-einkommen Podsumowując, kredyty konsumenckie to zatem wszelkiego rodzaju produkty pożyczkowe i kredytowe oferowane zarówno przez Banki, SKOK-i oraz wszelkiego rodzaju firmy pożyczkowe działające na rynku. Kredytami konsumenckimi są zatem zarówno kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, jak również limity odnawialne oraz ratalne pożyczki pozabankowe czy tzw. chwilówki itd. Jednym z najważniejszych elementów każdej umowy o kredyt konsumencki jest wysokość stopy oprocentowania. Stopa oprocentowania decyduje bowiem o wielkości odsetek, stanowiących z kolei podstawowy koszt zobowiązania finansowego. Przy czym należy podkreślić, że poziom oprocentowania jest zawsze wypadkową wielu zmiennych. W praktyce wysokość oprocentowania zależy przede wszystkim od rodzaju kredytu konsumenckiego. Kredyty, które posiadają wartościowe zabezpieczenie, czyli np. kredyty mieszkaniowe zabezpieczone hipoteką, cechuje realnie niskie oprocentowanie. Natomiast kredyty konsumenckie w postaci np. pożyczek gotówkowych obciążone są zdecydowanie wyższym oprocentowaniem, ponieważ w przypadku tego typu kredytów instytucja finansowa nie kontroluje na bieżąco faktycznego sposobu wydatkowania środków pieniężnych pochodzących z udzielonego kredytu. Taki stan rzeczy w praktyce oznacza zatem większe ryzyko dla banku bądź innego kredytodawcy…
 10. Najlepsza oferta kredytów i pożyczek w jednym miejscu: - kredyt gotówkowy, - kredyt hipoteczny, - kredyt firmowy; *OFERTY wielu BANKÓW i firm pozabankowych; *SZYBKA DECYZJA KREDYTOWA; *BEZPŁATNE BADANIE ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ; **** NAJTAŃSZY KREDYT W NAJKRÓTSZYM CZASIE! Białystok ul. Kolejowa 16 lok. U9
 11. Pokonaj swoje długi!

  Kancelaria Pomocy Dłużnikom. Wiemy jak pomóc Ci wydostać się ze spirali zadłużeń. Nie czekaj, aż firmy windykacyjne zaczną pukać do Twoich drzwi. Zwalcz z nami swoje długi! Specjalizujemy się w umarzaniu długów oraz negocjowaniu warunków ich spłaty z wierzycielami! Pomagamy osobom z całej Polski, bez znaczenia na jakim etapie obecnie jest Twoja pożyczka czy kredyt. Koniecznie zgłoś się do nas jak najszybciej! Oferujemy: ○ Pomoc I Obsługa Bieżących Pożyczek I Kredytów... Otrzymałeś kolejne wezwanie do zapłaty, odebrałeś telefon od windykatora i nie wiesz już co robić? Zajmiemy się dla Ciebie tymi sprawami! ○Umarzanie Wierzytelności I Dochodzenie Zwrotu Roszczeń Pieniężnych... Spłaciłeś wcześniej kredyt, dokonałeś jego konsolidacji, Twój dług został sprzedany? Należy Ci się zwrot nadpłaconych rat oraz wysokich prowizji, które zostały od Ciebie pobrane, a w wielu przypadkach nawet umorzenie całej wierzytelności. ○ Reprezentacja Przedsądowa I Sądowa... Negocjujemy z wierzycielami dogodne dla Ciebie warunki spłaty zadłużenia. Jeśli jednak zajdzie taka konieczność jesteśmy gotowi walczyć o Twoje prawa w sądzie. Masz pytania? Skontaktuj się z nami oraz umów na niezobowiązujące spotkanie! W wiadomości prywatnej, lub wstępnym smsie na numer: 664109041
 12. Kancelaria Pomocy Dłużnikom. Wiemy jak pomóc Ci wydostać się ze spirali zadłużeń. Nie czekaj, aż firmy windykacyjne zaczną pukać do Twoich drzwi. Zwalcz z nami swoje długi! Specjalizujemy się w umarzaniu długów oraz negocjowaniu warunków ich spłaty z wierzycielami! Pomagamy osobom z całej Polski, bez znaczenia na jakim etapie obecnie jest Twoja pożyczka czy kredyt. Koniecznie zgłoś się do nas jak najszybciej! Oferujemy: ○ Pomoc I Obsługa Bieżących Pożyczek I Kredytów... Otrzymałeś kolejne wezwanie do zapłaty, odebrałeś telefon od windykatora i nie wiesz już co robić? Zajmiemy się dla Ciebie tymi sprawami! ○Umarzanie Wierzytelności I Dochodzenie Zwrotu Roszczeń Pieniężnych... Spłaciłeś wcześniej kredyt, dokonałeś jego konsolidacji, Twój dług został sprzedany? Należy Ci się zwrot nadpłaconych rat oraz wysokich prowizji, które zostały od Ciebie pobrane, a w wielu przypadkach nawet umorzenie całej wierzytelności. ○ Reprezentacja Przedsądowa I Sądowa... Negocjujemy z wierzycielami dogodne dla Ciebie warunki spłaty zadłużenia. Jeśli jednak zajdzie taka konieczność jesteśmy gotowi walczyć o Twoje prawa w sądzie. Masz pytania? Skontaktuj się z nami oraz umów na niezobowiązujące spotkanie! W wiadomości prywatnej, lub wstępnym smsie na numer: 664109041
 13. Współczesne czasy stawiają przed konsumentami szczególne wymagania. Jedną z najnowszych zdobyczy cywilizacyjnych jest bankowość elektroniczna. Możliwość zrobienia zakupów, regulowania zobowiązań finansowych czy też popłacenia bieżących rachunków, bez konieczności wychodzenia z domu jest dla przeciętnego konsumenta nie tylko niezwykle wygodna ale również pozwala oszczędzić bardzo dużo - niezwykle cennego – czasu. Dlatego też konsumenci, bombardowani reklamami konkurujących ze sobą banków, prędzej czy później dokonują wyboru placówki, której powierzają swoje pieniądze. Decyzja o wyborze banku powinna być jednak bardzo dobrze przemyślana. Należy zorientować się przede wszystkim czy bankowość elektroniczna oferowana przez dany bank jest w pełni profesjonalna i zabezpieczona. Ataki przestępców na konta elektroniczne są niestety coraz częstsze. Przestępcy nie ustają w próbach włamań, wprowadzania wirusów i przechwytywania środków zgromadzonych na takich kontach. Bardzo ważne jest aby wybrany bank był zawsze o jeden krok przed włamywaczami, tylko w ten sposób klient bowiem może czuć się spokojny o swoje pieniądze… W roku 2017 ilość kont osobistych w polskich bankach przekroczyła 31 milionów! Liczba ta jednocześnie stale rośnie. Jest to zatem niezwykle łakomy kąsek dla przestępców, trzeba mieć tego pełną świadomość. Dobry bank, dbający o bezpieczeństwo swoich klientów, na bieżąco prowadzi aktualizację, prace konserwacyjne i informuje swoich klientach o potencjalnych zagrożeniach (dlatego ważne, jest aby nie lekceważyć komunikatów bezpieczeństwa wysyłanych przez bank i się do nich stosować). Mimo to zdarzają się sytuacje, gdy dochodzi do kradzieży środków finansowych z kont. Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy Prawo bankowe, bank ma obowiązek dołożenia należytej staranności w celu zabezpieczenia przechowywanych środków pieniężnych. Ponadto, warto zaznaczyć, że zgodnie z treścią przepisu art. 56 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych, bank ma prawo przekazać środki na inny rachunek bankowy (czyli wykonać transakcję płatniczą) jedynie przy autoryzacji tej transakcji przez płatnika. W przypadku braku autoryzacji takiej transakcji, bank ma bezwzględny obowiązek niezwłocznego dokonania zwrotu całej sumy transakcji i przywrócenia poprzedniego stanu rachunku. Przytoczone przepisy wskazują jednoznacznie na odpowiedzialność banku za środki finansowe zgromadzone przez posiadaczy rachunków bankowych. Natomiast w praktyce banki często stoją na stanowisku, że okradziony w ten sposób konsument powinien dochodzić roszczeń od podmiotu bądź osoby, która jest sprawcą przestępstwa (czyli dopuściła się dopuściła się kradzieży). Rozwiązanie stosowane przez banki jest na ogół niekorzystne dla konsumentów. Podmioty dokonujące grabieży środków bankowych korzystają z serwerów, które znajdują się daleko, bardzo często w egzotycznych miejscach. W związku z tym, wystąpienie z powództwem w Polsce jest niezwykle trudne i skomplikowane, a nawet w przypadku uzyskania satysfakcjonującego wyroku, prowadzenie postępowania egzekucyjnego za granicą może być po prostu nieskuteczne. Z kolei wszczęcie postępowania zagranicą wiązałoby się z koniecznością poniesienia znacznych kosztów związanych z tym postępowaniem, w tym kosztów zatrudnienia profesjonalnego pełnomocnika. Problematyką tą zajęły się polskie sądy, w myśl najnowszego orzecznictwa, w razie kradzieży środków finansowych z konta, konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia zwrotu utraconych środków od banku, który prowadził rachunek bankowy. Procedurę należy zacząć od złożenia reklamacji w banku. Niestety, często reklamacje nie są uznawane. Banki stoją na stanowisku, że klient jest niewystarczająco ostrożny i swoim niefortunnym działaniem przyczynił się do utraty swoich pieniędzy. Dotyczy to sytuacji, gdy na przykład na komputerze konsumenta zainstalowane zostało niesprawdzone oprogramowanie albo klient kliknął w link przesłany w fałszywej wiadomości mailowej… Więcej nt podobnych sytuacji na rynku szwajcarskim znajdziecie tutaj: https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch/lebensversicherung-als-kreditsicherheit Tymczasem według sądów (m.in. wyrok Sądu Okręgowego w łodzi z dnia 15 stycznia 2016 roku, sygn. akt IC 307/15; wyrok Sądu Okręgowego z dnia 8 lutego 2016 roku, sygn. akt IC 1908/14)) to banki, jako instytucje zaufania publicznego, zobowiązane są do dołożenia szczególnej staranności i właściwego zabezpieczenia powierzonych mu przez klientów środków finansowych. Ponadto sądy wskazały, że to na bankach spoczywa obowiązek właściwego zabezpieczenia transakcji płatniczych. W ocenie sądów ponadto, w przypadku kradzieży z rachunku bankowego podmiotem poszkodowanym jest bank a nie konsument. Gdyż na podstawie umowy o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego, bank staje się dysponentem środków finansowych, a klientowi przysługuje wymagalna wierzytelność względem banku o niezwłoczną wypłatę środków na zlecenie. W tej sytuacji należy przyjąć że wyłudzenie pieniędzy z rachunku, powoduje powstanie szkody po stronie samego banku a nie klienta. Warto również zaznaczyć, że wskazana wyżej linia orzecznicza podtrzymana została przez Sąd Najwyższy (Wyrok z dnia 17 stycznia 2018 roku; sygn. V CSK 141/17). Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem polskich sądów w tego typu przypadkach, to bank w toku procesu musi udowodnić, że do kradzieży środków z rachunku doszło z uwagi na działania posiadacza rachunku bankowego…
 14. Jesteśmy firmą, która chce ułatwić Ci wybór najlepszej oferty. W branży finansowej czujemy się jak ryba w wodzie. W sieci możemy znaleźć dużą ilość wyszukiwarek, jednak to my dokładnie weryfikujemy wszystkie oferty pod względem przygotowanych ofert. Staramy się dobrać oferty, które będą korzystne właśnie dla Ciebie. Nasz zespół IT przygotował rozwiązanie, które pozwoli Ci łatwo wprowadzić Twoje wymagania oraz rozwiąże Twój problem.1. Dlaczego warto skorzystać z naszej wyszukiwarki ?Brak ukrytych opłat pożyczkiU nas znajdziesz szybkie pożyczki przez internetbez ukrytych opłat. Ponadto formalnościograniczone są do minimum.2. Dlaczego my ?Nie pobieramy żadnych opłat, porównywarka jest i zawsze będzie bezpłatna!Przedstawiamy naszym klientom tylko zweryfikowane firmy, które mają doskonałą opinie na rynku!Oferta dopasowana do Ciebie – to Ty decydujesz jak ma wyglądać pożyczka!Bez kruczków – zawsze doskonale wiesz, jaki produkt wybierasz!Indywidualne podejście do klienta.Bardzo wysoka akceptacja wniosków.Pożyczka z nami nie musi być droga – poznaj RRSO.Pierwsza pożyczka za darmo – sprawdź poszczególne oferty.Wyszukiwarka produktów finansowych – pozwoli na dopasowanie oferty do Twoich potrzeb.Bez wychodzenia z domu.
 15. Najlepszy program pożyczkowy w Polsce! Sprawdź i przekonaj się czego nie polecił Ci Twój Bank! Masz problem z otrzymaniem kredytu w Twoim banku? link do programu: http://przejdztu.ml/111729 Jaką kwotę mogę uzyskać? Kwota pożyczki zawsze jest uzależniona od informacji podanych we wniosku aplikacyjnym, zazwyczaj jest to od 50 zł nawet do 10000 zł. Ostateczna decyzja o kwocie pożyczki podejmowana jest przez pożyczkodawcę który skontaktuje się z Tobą po wypełnieniu wniosku. Pamiętaj, że samo wypełnienie i złożenie wniosku nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy pożyczki. Jak działa nasza usługa ? Celem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki prześlij do nas formularz kontaktowy wypełniając go niezbędnymi danymi, takimi jak imię, nazwisko, adres zameldowania zgodny z danymi zawartymi w dowodzie osobistym, numer PESEL, numer telefonu oraz adres email. Pamiętaj że aby wniosek został rozpatrzony dane muszą być prawdziwe i musisz odebrać telefon od konsultanta. Dlaczego warto skorzystać ? Korzyści płynące z korzystania z naszych usług: szybka i bezproblemowa aplikacja online, jasny proces uzyskania pożyczki, całkowity brak opłat za pomoc w uzyskaniu pożyczki, nie musisz samodzielnie szukać oferty pożyczki, znajdziemy ją za Ciebie, wygoda korzystania z systemu, nie pobieramy opłat za pomoc w uzyskaniu pożyczki, liczne grono zadowolonych klientów. Jak wygląda procedura ? Wystarczy że wypełnisz nasz wniosek online, podając swoje dane oraz kwotę, o którą się ubiegasz. My zajmiemy się resztą, znajdziemy odpowiedniego pożyczkodawcę, który szybko i bez zbędnych formalności udzieli Ci pożyczki. Umowę podpiszesz w zależności od wymogów pożyczkodawcy przez kuriera, online lub podczas wizyty w biurze pożyczkodawcy. Na jak długo otrzymam pożyczkę ? Okres spłaty pożyczki różni się w zależności od jej rodzaju oraz pożyczkodawcy. Może wynosić od 30 dni w przypadku tzw. chwilówki do nawet kilku lat w przypadku pożyczki ratalnej. Całkowity koszt pożyczki oraz termin jej spłaty przedstawi Ci konsultant podczas rozmowy telefonicznej. Pamiętaj że złożenie wniosku za naszym pośrednictwem nie zobowiązuje do podpisania umowy ! Jakie wymagania muszę spełnić ? Wymagania są różne w zależności od danego Pożyczkodawcy. Koniecznością jest jednak posiadanie m.in. pełnej zdolności do czynności prawnych oraz bycie pełnoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Twoja zdolność kredytowa musi być wystarczająca by Pożyczkodawca miał gwarancję, że kwotę pożyczki będziesz w stanie zwrócić w uzgodnionym terminie.
 16. Nie ma czegoś takiego jak kredyt na start dla dopiero co założonej, nowej firmy. Każdy bank z kontem firmowym które otworzysz musi widzieć na nim wpływy aby móc coś klientowi zaproponować. W zależności od obrotu, nawet nie dochodu, po kilku miesiącach, najczęściej po pół roku w panelu banku będzie dostępna informacja o możliwości udzielenia kredytu. Nie każdy dostanie tyle samo ale w zależności od wpływów na konto powinno to być 10-30 tysięcy na start. Przy większych kwotach bank będzie wymagał zabezpieczeń, przy mniejszych i dłuższym prowadzeniu rachunku mamy kredyt na klik - wystarczy wypełnić wniosek i poczekać od 15 minut do 24 godzin na rozpatrzenie wniosku o kredyt. Kredyt odnawialny jest przyznawany bez dodatkowych warunków natomiast większy kredyt inwestycyjny to już prześwietlenie naszej firmy przez bank i wymagane dodatkowe dokumenty potwierdzające dochody. Przy udzieleniu kredytu każdy bank pobierze od nas prowizję od wysokości przydzielonego limitu w koncie bądź kredytu. Jest to opłata jednorazowa ale może wynosić kilka procent, średnio 2,5%. Kredyt obrotowy z którego finansuje się bieżące potrzeby firmy jest z reguły niższy niż kredyt inwestycyjny. Najczęściej do kilkudziesięciu tysięcy zł. Pieniądze z niego możemy przeznaczyć na zakup towarów, uregulowanie zobowiązań wynikających z faktur, leasingu itp. utrzymuje płynność finansową w czasie problemów finansowych i gospodarczych na rynku. Kredyt inwestycyjny brany jak sama nazwa wskazuje na inwestycje najczęściej rozciągnięte w czasie i pochłaniające znaczne środki finansowe. Inwestycja to konkretny cel i taki musi być przedstawiony w banku w którym o taki kredyt się ubiegamy. Wysokość kredytu inwestycyjnego to średnio 200 000 zł a w przypadku mBanku nawet milion zł na maksymalnie 96 miesięcy czyli na 8 lat. Jak to jest w innych krajach np. we Szwajcarii nie będę się rozpisywał zachęcam do odwiedzenia strony niemieckojęzycznej: https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch/darlehen-fuer-existenzgruender-und-jungunternehmer Niskie stopy procentowe w Polsce obecnie na poziomie 1,5% zachęcają przedsiębiorców do zapożyczania się. Pamiętajmy jednak że wzrost inflacji i tym samym stóp procentowych jest tylko kwestią czasu.
 17. Pożyczki pozabankowe i nie tylko

  Jeżeli chodzi o kredyty to polecam skorzystać z wyszukiwarki: Pożyczka dla każdego Wybieramy kwotę, raty i wybieramy pod siebie. W razie problemów, pytań zapraszam.
 18. Masz kredyt ? Należy Ci się zwrot pieniędzy PLATINUM EYE- oko na Twoje finanseNasza firma zajmuję się odzyskiwaniem pieniędzy z aktualnie spłacanych kredytów gotówkowych. Głównie z wysokich nadobowiązkowych kosztów, które naliczył bank. Dodatkowo obniżamy koszt kredytu. Warunek:raty spłacane na czas oraz kredyty powyżej 10 tys złotych. aktualnie spłacany kredyt hipoteczny zaciągnięty przed 2016W 90% przypadkach odzyskujemy i oszczędzamy dla naszych klientów od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, które bank wypłaca maksymalnie do 30 dni roboczych. Jesteśmy firmą całkowicie niezależną. Współpracujemy z wszystkimi Bankami w Polsce. Jako firma doradztwa finansowego mamy wiele możliwości. Miesięcznie uruchamiamy kredyty na poziomie kilkunastu milionów złotych. Z tego względu mamy dużo lepsze warunki kredytowe, dodatkowo mamy dużo większe możliwości negocjacyjne, aby kredyty były jeszcze tańsze. Dzięki temu banki traktują nas zdecydowanie lepiej niż klientów którzy przychodzą po kredyt raz na jakiś czas.Rynek kredytowy w Polsce jest dość skomplikowany i zmienny. Oferty cały czas się zmieniają. Nie mając fachowej wiedzy oraz rozeznania na rynku narażasz się na ogromne koszty. Jesteśmy firmą usługową, a nie sprzedażową. Reprezentujemy klienta przed rynkiem finansowym, a nie na odwrót. Bronimy interesu klienta oraz wybieramy najkorzystniejsze rozwiązania. W styczniu 2019 odzyskaliśmy dla klienta 22 743 ! Spłacasz aktualnie kredyt? Chcesz bezpłatnie sprawdzić, czy Twój kredyt jest na dobrych warunkach? Chcesz odzyskać pieniądze oraz obniżyć koszty swojego kredytu? W takim razie zapraszam do kontaktu.Jak wygląda współpraca z nami?Bezpłatna analiza na podstawie :sama treść umowy(bez danych osobowych)treść harmonogramu spłaty(bez danych osobowych)Analiza Eksperta 24hNegocjacje z bankami oraz załatwienie formalności za CiebieWypłata środków lub zwrot kosztów na konto Do analizy potrzebne będą informacje dotyczące każdego kredytu takie jak: zdjęcia umów kredytowych bez danych osobowych(dane osobowe zasłonić) zdjęcia harmonogramów spłaty bez danych osobowych aktualna kwota saldo bez odsetek do oddania, jeżeli nie jest podana w harmonogramiewysokość ostatnich trzech wpływów netto telefon kontaktowy i Imię Całość wysłać na maila każdy kredyt w osobnym mailu:kamil.peschke.df@gmail.com Kontakt: Kamil PeschkeDoradca Finansowy Platinum Eye 609- 374-166www.platinumeye.pl
 19. Kredyt gotówkowy

  Witam, dla wszystkich który poszukują kredytu gotówkowego do 160 000 zł (RRSO:10,23%) na dowolny cel z profesjonalnym doradztwem zapraszam do wypełnienia formularza poniżej: https://dobrykredyt.co.pl/campaign,CAM5bb2127dceef7.htm
 20. Witam serdecznie Nazywam się Rafał Liniewski jestem specjalista z wysokim stażem, zajmuje się obsługa klienta z zakresu kredytów leasingów ubezpieczeń oraz Orange energią . Oferuje państwu kompleksowa usługę z zakresu jako doradca finansowy, jestem do dyspozycji również w weekendy. Gwarantuje wysoka jakoś obsługi oraz darmowa konsultację. Z wyrazami szacunku, Rafał Liniewski
 21. Witam serdecznie. Mamy do swojej dyspozycji 25 banków, 21 firm leasing-owych i też orange energia oraz współpracujemy z brokerem ubezpieczeniowym. Dzięki temu możemy znaleźć dla naszego klienta najkorzystniejszą ofertę dodatkowego finansowania bądź ubezpieczyciela dla firmy. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i z wielkim zaangażowaniem. Z wyrazami szacunku, Rafał Liniewki Tel: 507069751 E-mail:rafalliniewski@isco.com.pl NIP: 6252463398 REGON:368901927 Adres: Warszawska 12 41-200 Sosnowiec
 22. OPIEKUN FINANSOWY KLIJĘTA

  Zapraszam wszystkich w wszystkim pomogę .
 23. Jeżeli: -jeżeli Twoje dotychczasowe raty przekraczają Twój budżet -masz już za dużo zobowiązań łącznie -masz za dużo chwilówek i innych kredytów -bank odrzucił twój wniosek -lub potrzebujesz znacząco obniżyć swoją ratę obecnych kredytów -POTRZEBUJESZ ZWERYFIKOWAĆ PRZEDSTAWIONĄ Ci już ofertę Twojego Banku Ta propozycja jest właśnie dla Ciebie! Oferujemy rozwiązania kredytowe dla osób prywatnych (kredyty gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne) oraz kredyty dla firm w jednym z najbardziej renomowanych polskich banków. Wszystko na dogodnych warunkach ustalanych indywidualnie z Klientem. Szybka decyzja Proces wnioskowania - 0 zł Na wypełnianie wniosku przyjeżdżamy osobiście we wskazane miejce w dowolnie wybranym terminie.(Na terenie całej Polski) Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji, zapraszam serdecznie do kontaktu: e-mail- karol.k@premium-finance.pl Telefon- 731 371 419 *oferta wymaga sprawdzenia klienta w BIK Karol Kozłowski
 24. Czy macie doświadczenie z pośrednictwem kredytowym oferowanym w biurach zakupu nieruchomości? Kiedy z mężem chcieliśmy kupić mieszkanie, Pani zaproponowała, że przygotuje nam oferty kilku banków na miejscu i zachwalała tą opcję. Brzmiało to bardzo atrakcyjnie ale czy macie doświadczenie jak to jest w rzeczywistości? Czy taki kredyt faktycznie ma lepsze warunki niż udzielony bez pośrednictwa dewelopera w tym samym banku? Chodzi mi np o coś takiego: http://dor.pl/kredyty
 25. Szukam taniego kredytu na mieszkanie.

  Witam forumowiczów! Może mi ktoś polecić jakąś sprawdzoną firmę, która mi pożyczki 100.000 na mieszkanie w dobrej cenie? Mam czyste bazy.
×