Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
Jump to content

Kmicic

Użytkownicy forum
 • Content count

  9
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Reputation Activity

 1. Like
  Kmicic got a reaction from Malfoy in Czym jest dematerializacja akcji?   
  Papier w razie "W" jest nic nie wart co już nieraz pokazała historia. Czy to akcje, czy obligacje czy tez Bitcoin i cyfrowe waluty. Tylko żywność, broń  i złoto ma znaczenie.
 2. Like
  Kmicic reacted to Lukasz in Czym jest dematerializacja akcji?   
  W dniu 1 marca 2021 roku upływa termin związany z powszechną i obowiązkową dematerializacją akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Procedura dematerializacji stawia przez spółkami szereg wyzwań, którym muszą one stawić czoła.
  Z obowiązkiem dematerializacji akcji wiążą się również inne wymogi, tak jak np. obowiązek posiadania przez spółkę własnej strony internetowej (od 1  stycznia 2020 roku). Adres strony internetowej spółka musi ujawnić również w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym). Na stronie internetowej powinno być miejsce na prowadzenie komunikacji z akcjonariuszami spółki. W miejscu tym umieszczane powinny być również ogłoszenia (np. o zwołaniu walnego zgromadzenia.
  Rozpoczynając procedurę dematerializacji, walne zgromadzenie danej spółki musi wybrać podmiot, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Przy czym podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu powinno zostać poprzedzone kompleksową analizą dostępnych na rynku ofert. Podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy może być np. bank prowadzący działalność maklerską bądź dom maklerski. Możliwe jest również podjęcie uchwały o zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych.
  Następnie, należy podpisać umowę z wybranym przez spółkę podmiotem, którego zadaniem będzie prowadzenie rejestru akcjonariuszy. Umowę o prowadzenie rejestru należy zawrzeć jeszcze przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy do złożenia (papierowych) dokumentów akcji w spółce. Rejestr akcjonariuszy jest dla spółki i każdego jej akcjonariusza jawny. Zarówno spółka jaki i akcjonariusze mają prawo do żądania wydania (w formie elektronicznej bądź papierowej) informacji zawartych w rejestrze akcjonariuszy.
  Warto w tym miejscu podkreślić, że procedura, której celem jest doprowadzenie do dematerializacji akcji przewiduje obowiązek skierowania do akcjonariuszy aż pięciu wezwań dotyczących złożenia akcji w spółce. Ponadto, informacja na ten temat musi być zamieszczona na stronie internetowej spółki (w odpowiednim miejscu, przeznaczonym na komunikację z akcjonariuszami). Przy czym wezwania takie nie mogą być dokonywane w odstępie krótszym niż dwa tygodnie oraz dłuższym niż miesiąc.  Wezwań akcjonariuszy należy dokonywać w sposób właściwy również dla zwoływania walnych zgromadzeń spółki. W przypadku akcji na okaziciela, każde z pięciu wezwań akcjonariuszy musi być ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Natomiast  w przypadku akcji imiennych wezwania mogą być przesłane listem  poleconym czy kurierem.
  Należy jednocześnie podkreślić, że zaniechanie przez spółkę obowiązków związanych z dematerializacją akcji może oznaczać poważne konsekwencje finansowe dla komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej czy zarządu spółki akcyjnej. Obowiązujące w tym zakresie przepisy umożliwiają bowiem nałożenie na osoby reprezentujące spółkę oraz zarządzające spółką kary grzywny (w wysokości nawet do 20 tys. zł!). Sankcje te dotyczą przede wszystkim niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy oraz niewykonania obowiązków wezwań akcjonariuszy do złożenia akcji. Ponadto kara grzywny może zostać nałożona także w przypadku zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy bądź dokonania wezwań akcjonariuszy z naruszeniem terminów lub innych zasad. Jak to jest robione w innych krajach można znaleźć np. na szwajcarskiej stronie finansowej: https://www.ccenter.ch
  Z dniem 1 marca 2021 roku dotychczasowe dokumenty papierowe akcji utracą swoją moc. Od tego dnia zaczną obowiązywać wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Trzeba także  zaznaczyć, że  akcjonariusz, który nie złożył dokumentu akcji, nie będzie mógł korzystać z przysługujących mu praw aż do chwili złożenia papierowego dokumentu akcji w spółce i wpisania go do właściwego rejestru akcjonariuszy.
  Same akcje w formie papierowej będą miały znaczenie jeszcze przez 5 lat, jednak w ograniczonym zakresie tj. wyłącznie w zakresie wykazania, że akcjonariuszowi przysługują wobec spółki prawa udziałowe.
 3. Like
  Kmicic reacted to Witek in Opóźniony pociąg – jakie prawa ma podróżny w czasie zbliżających się urlopów?   
  Na gruncie prawa europejskiego problem rekompensat z tytułu opóźnień pociągów pasażerskich reguluje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2007. Najogólniej mówiąc, Rozporządzenie to reguluje prawa i obowiązki pasażerów w ruchu kolejowym.
  W myśl art. 17 wskazanego Rozporządzenia minimalna rekompensata wynosi:                                                                                                                                        
  - 25% ceny biletu jednorazowego (w przypadku, gdy opóźnienie pociągu wynosi od 60 minut do 119 minut,); - 50% ceny biletu jednorazowego (w przypadku, gdy opóźnienie pociągu wynosi 120 minut albo więcej).   W opisanych wyżej przypadkach, przyznanie rekompensaty za opóźniony pociąg jest zatem obowiązkiem przewoźnika, jeżeli minimalny czas opóźnienia pociągu (do stacji przeznaczenia) wynosi co najmniej 60 minut, przy czym obowiązkiem pasażera jest pisemne wystąpienie z reklamacją. Warto zaznaczyć, że pasażer nie ma obowiązku udowodnienia faktu opóźnienia pociągu (przewoźnik posiada w systemie informatycznym wszelkie dane na temat rozkładu i czasu kursów pociągów). Reklamacja może zostać złożona w kasie biletowej, która należy do przewoźnika (warto zadbać o potwierdzenie złożenia pisma) bądź po prostu wysłana pocztą.
  Wypłata rekompensaty co do zasady wypłacana jest w formie bonu, który uprawnia do zakupu kolejnego biletu ze zniżką (50% bądź 25%). Przy czym, jeśli pasażer wyraźnie zaznaczy, że życzy sobie wypłaty rekompensaty w gotówce zamiast bonu, wówczas przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty odpowiedniej sumy pieniężnej – obliczonej na podstawie ceny biletu.  
  Bardzo ważną zasadą dotyczącą wypłaty rekompensat jest to, że przysługują one pasażerowi w każdym przypadku opóźnienia pociągu, niezależnie od przyczyny, a zatem również w przypadku, gdy opóźnienie spowodowane było działaniem siły wyższej – czyli było wynikiem zaistnienia okoliczności niezależnych od przewoźnika (Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,C-509/11 ÖBB-Personenverkehr AG).
  Należy jednak  pamiętać, że opisane zasady wypłaty rekompensaty obowiązują w odniesieniu do opóźnień krajowych pociągów dalekobieżnych (np. InterCity (IC), Express Intercity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), Twoje Linie Kolejowe (TLK), interREGIO) oraz w stosunku do międzynarodowych przejazdów pomiędzy krajami Unii Europejskiej.  Przy obliczaniu czasu opóźnień nie uwzględnia się zatem opóźnień, które zdarzyły się np. na terenie Białorusi czy Ukrainy czyli poza terytorium, na którym obowiązuje Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
  Należy podkreślić jednocześnie, że minimalna kwota rekompensaty wynosi w Polsce 4 EURO (poniżej tego progu rekompensaty nie są wypłacane).
  Warto zaznaczyć, że na podstawie art. 2 ust. 5 Rozporządzenia Polska wyłączyła bezterminowo stosowanie rekompensat dla pasażerskich pociągów regionalnych, miejskich, oraz podmiejskich. A zatem wyłączenie to dotyczy w praktyce pociągów osobowych przewoźników samorządowych (z wyjątkiem pociągów dalekobieżnych).
  Innym rozwiązaniem dla pasażerów są obowiązujące w Polsce regulacje kodeksowe. Pasażerowie  wszystkich kategorii pociągów osobowych, w przypadku opóźnień, uprawnieni są do wniesienia skargi z  i otrzymania z tego tytułu od przewoźnika wyjaśnień (o przyczynach i okolicznościach zdarzenia) oraz do dochodzenia roszczeń odszkodowawczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego oraz  prawa przewozowego. W myśl art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo przewozowe „przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego”.
  Warto zatem pamiętać, że w przypadku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych podróżny zobowiązany jest do udowodnienia powstałej szkody. Przewoźnik następnie rozpatruje każdą zgłoszoną sprawę indywidualnie. Zgodnie z obowiązującym prawem nie jest to odszkodowanie za fakt opóźnienia pociągu ale za doznaną stratę materialną (która powstała wskutek opóźnienia). Jednocześnie przewoźnik  może uwolnić się od odpowiedzialności, jeżeli opóźnienie pociągu i związana z nim szkoda powstały z przyczyn całkowicie od przewoźnika niezależnych, (czyli w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych).  Jak to jest rozwiązane w innych krajach np. w Szwajcarii można przeczytać tu:  https://www.kredite-darlehen-von-privat.ch/urlaubskredit-fuer-sommer-2020
  W przypadku nie uwzględnienia roszczenia przez przewoźnika, pasażer może złożyć skargę do Urzędu Transportu Kolejowego bądź wystąpić  na drogę postępowania sądowego…

                                                                                                                                                                  źródło zdjęcia: lic 123rf
 4. Like
  Kmicic got a reaction from Getiniak in Santander - klapa   
  Przejęcie Deutsche Bank w ogóle Santanderowi nie wyszło od strony technicznej. Ludzie wciąż składają reklamacje. Jedyne co mozna zobaczyc to przeprosiny banku na szajsbuku:

  Takie są komentarze ludzi którzy maja tam konta:
  "Przy poprzedniej awarii bank pobrał mi 50 zł gdy nie mogłem zrealizować wypłaty w bankomacie ... Pieniędzy nie dostałem, a odpowiedź banku była taka, że nie zwrócicie mi środków",
  "Ja rozumiem raz, drugi, trzeci… Generalnie jesteście w ciągłej przerwie"
  "Santander? Kończę spłacać kredyt i uciekam na zawsze! To koszmar a nie bank! Odmówili mi przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym (raptem 18 tysiaków), bo z powodu choroby obroty spadły mi z 230 na 190 tysięcy rocznie! Śmiech na sali! I wszystkim radzę jak najszybciej opuścić to badziewie!"
  "Ludzie obudżcie się i przechodżcie do polskich banków, a w Polsce będzie jeszcze lepiej,przekonacie się o tym za jakiś czas.Te inne banki i parabanki to zdzierstwo i oszustwo."
  "Bank Zachodni a obecnie Santander ma chyba najgorszych informatyków ze wszystkich banków na polskim rynku bankowym. To są nieudacznicy i niedojdy. Nic nie potrafią dobrze zrobić. Trzeba czekać 3-4 dni żeby zobaczyć swoje aktualne saldo. Karta kredytowa zabiera automatycznie pieniądze, pomimo, że zostały wcześniej spłacone i saldo było zerowe itd itd."
  Także rada - zostawcie co hiszpańskie Hiszpanom, co niemieckie Niemcom i wracajcie do polskich banków.
   
   
 5. Like
  Kmicic got a reaction from Getiniak in Santander - klapa   
  Przejęcie Deutsche Bank w ogóle Santanderowi nie wyszło od strony technicznej. Ludzie wciąż składają reklamacje. Jedyne co mozna zobaczyc to przeprosiny banku na szajsbuku:

  Takie są komentarze ludzi którzy maja tam konta:
  "Przy poprzedniej awarii bank pobrał mi 50 zł gdy nie mogłem zrealizować wypłaty w bankomacie ... Pieniędzy nie dostałem, a odpowiedź banku była taka, że nie zwrócicie mi środków",
  "Ja rozumiem raz, drugi, trzeci… Generalnie jesteście w ciągłej przerwie"
  "Santander? Kończę spłacać kredyt i uciekam na zawsze! To koszmar a nie bank! Odmówili mi przedłużenia kredytu w rachunku bieżącym (raptem 18 tysiaków), bo z powodu choroby obroty spadły mi z 230 na 190 tysięcy rocznie! Śmiech na sali! I wszystkim radzę jak najszybciej opuścić to badziewie!"
  "Ludzie obudżcie się i przechodżcie do polskich banków, a w Polsce będzie jeszcze lepiej,przekonacie się o tym za jakiś czas.Te inne banki i parabanki to zdzierstwo i oszustwo."
  "Bank Zachodni a obecnie Santander ma chyba najgorszych informatyków ze wszystkich banków na polskim rynku bankowym. To są nieudacznicy i niedojdy. Nic nie potrafią dobrze zrobić. Trzeba czekać 3-4 dni żeby zobaczyć swoje aktualne saldo. Karta kredytowa zabiera automatycznie pieniądze, pomimo, że zostały wcześniej spłacone i saldo było zerowe itd itd."
  Także rada - zostawcie co hiszpańskie Hiszpanom, co niemieckie Niemcom i wracajcie do polskich banków.
   
   
 6. Like
  Kmicic reacted to Dona in Darmowy kredyt w GETIN Banku   
  Kredyt, który nic nie kosztuje. Możliwe? Wydawać by się mogło, ze wręcz nierealne. A jednak! Getin Bank stanął na wysokości zadania i wyszedł z propozycją, która co niektórych powala na kolana. Otóż placówka ta ma do zaoferowania kredyt gotówkowy za 0zł. Totalne zero, bowiem tyle ile pożyczymy, tyle też musimy oddać. Ciekawe, prawda?
  Oferowany kredyt dostępny jest zarówno dla nowych, jak również i dla stałych klientów. Niezależnie więc, czy masz już konto w tym banku, czy nigdy z tą placówką nie miałeś do czynienia, ten produkt jest dla Ciebie dostępny.

  To, co zyskujesz, to przede wszystkim:
  0% oprocentowanie 0% prowizja 0% pozostałe koszty A jak wygląda sam produkt?
  Kredyt od 500-2000zł Totalne 0zł za wszystko Czas kredytowania do 12 miesięcy Wiek- 0d 18 roku życia Rata dostosowana do naszych potrzeb. Wszystko ustalone tak, by oddawanie stało się wręcz przyjemnością Doskonałe rozwiązanie, zero ukrytych kosztów, żadnych haczyków. Każdy, kto potrzebuje gotówki, na pewno z tego rozwiązania będzie w pełni zadowolony. Bo cóż może być lepszego, niż wzięcie tyle i oddanie tyle samo?
  Dlaczego bank udziela kredytu na którym nie zarabia? No cóż chce przede wszystkim zdobyć nowego klienta licząc na jego lojalność i pozostanie w banku na dłużej. Otwarcie konta może kolejny kredyt już oprocentowany.
   
   
×